PROGRAM
3. Zastupitelstva města ,
konající se dne 14.12.2022
od 17:00 hodin v v zasedací místnosti v čp.272

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 3. zasedání ZM
Předkládá: Starosta
17:00
2. Schválení návrhu programu 3. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:01
3. Návrh na složení návrhové komise
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:02
4. Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:03
5.Připomínky k zápisu z 2. zasedání ZM
Předkládá: Starosta
17:04
6.Kontrola plnění úkolů z 2. zasedání ZM
Předkládá: Tajemník
17:05
7. Prodej pozemku - záměr (M.N.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:10
8. Směna pozemků – záměr (Hlaváčková Milena x Město)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:15
9. Dodatek č. 2. ke kupní smlouvě č. 2/2019/RD - záměr (V.M.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:20
10. Revokace (zrušení) usnesení - obytná lokalita SKALKA (P.S.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:25
11. Prodej pozemku - obytná lokalita SKALKA (D.T.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:30
12. Prodej pozemku (M. K.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:35
13. Prodej pozemku (A. V., L. C.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:40
14. Prodej pozemku (H. S.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:45
15. Prodej pozemku (JDH Kamenice s.r.o., P. J.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:50
16. Dohoda o zrušení předkupního práva a výhrady zpětné koupě (D. Ž.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:55
17.Diskuse občanů
Předkládá: Starosta
18:00
18. Majetkoprávní vypořádání (ŘSD ČR)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:15
19. Souhlas města se zřízením zástavního práva k předmětu zajištění (M. B.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:20
20. Dražba pozemku k. ú. Kerhartice
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:25
21. Žádost o dotaci z ropočtu města - Individuální 2023 - Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s.
Předkládá: Mgr. Jan Papajanovský
Přizváni:
18:30
22. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice 2023 a schválení uzavření smlouvy
Předkládá: Mgr. Jan Papajanovský
Přizváni:
18:35
23. Veřejnoprávní smlouva (Kunratice)
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
18:40
24. Zápis z jednání finančního výboru
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
18:45
25. Rozšíření finančního výboru
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
18:55
26. Osadní výbor Líska
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
19:00
27. Cena města
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
19:05
28. Změna územního plánu města Česká Kamenice č. 1
Předkládá: Mgr. Jan Papajanovský
Přizváni:
19:10
29. Aktualizace Návrhu ukazatelů pro hodnocení finanční stability města a pro navrhování rozpočtu na další období
Předkládá: Aleš Daniel
Přizváni:
19:25
30. Informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 7
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
19:35
31. Návrh rozpočtu na rok 2023
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
19:40
32. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2025
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
19:55
33. Sociální balíček pro pomoc rodičům
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
20:05
34. Delegování starosty a místostarosty k účasti a hlasování
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
20:15
35. Informace o návštěvnosti hlavních turistických lokací v České Kamenici
Předkládá: Ing. Anna Volfová
Přizváni:
20:20
36.Organizační záležitosti a různé
Předkládá: Tajemník
20:25
37.Diskuse
Předkládá: Starosta
20:30
38. Projednání připomínek a námětů vznesených na 3. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:45
39.Závěr
Předkládá: Starosta
20:50
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Za správnost: Ing. Vítězslav Vlček, MSc., tajemník MěÚ