Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Prodej pozemku (JDH Kamenice s.r.o., P. J.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat část pozemku parcelní číslo 708/2 ostatní plocha/manipulační plocha v katastrálním území Dolní Kamenice, dle GP č. 682-145/2021 se jedná o nově vzniklý pozemek parcelní číslo 708/2 o výměře 336 m2, do výlučného vlastnictví JDH Kamenice s.r.o., ░░░░ ░░░░ , se sídlem Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha,  za konečnou kupní cenu ve výši 67.200 Kč.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:

Před jakýmkoli dalším jednáním o prodeji pozemku doporučuji požádat o vydání závazného stanoviska Magistrát města Děčín, jako orgán územního plánování, k dělení pozemku podle GP 682-145/2021. Lze předpokládat, že závazné stanovisko nebude kladné.


Pokud bude závazné stanovisko souhlasné, také nebudu mít námitky k prodeji, avšak doporučuji zájemce o koupi prokazatelně informovat o tom, že na pozemku nemůže být povolena žádná stavba, mimo přípustné využiti.

 

Závazné stanovisko:

Záměr je přístupný s podmínkou že oddělené pozemky budou nadále schopny plnit funkci sídelní zeleň, veřejný park, parkově upravené plochy.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Společnost JDH Kamenice s.r.o., se sídlem Revoluční 762/13, Praha žádá o koupi části pozemku parcelní číslo 708/2 (dle GP č. 682-145/2021 se jedná o nově vzniklý pozemek 708/2 o výměře 336 m2) v katastrálním území Dolní Kamenice. Na tento pozemek jsou svedeny jejich okapy, protože se tam nachází stávající trativod (vodoteč).

 

V souvislosti s tím byla podána žádost o koupi druhé části pozemku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (dle GP č. 682-145/2021 se jedná o nově vzniklý pozemek 708/3 o výměře 414 m2) v katastrálním území Dolní Kamenice. Důvodem uvádí majetkoprávní vypořádání užívaného pozemku.

 

Dle ÚPN-SÚ plocha sídelní zeleně.

 

Na základě vyjádření stavebního úřadu byla OSMM podána žádost o vydání závazného stanoviska ke GP č. 682-145/2021 k dělení pozemku. 

 

MM Děčín - Úřad územního plánování si vyžádal doplňující informace, záměr koupě, ortofoto, stávající stav, účel užívání a rozhodl viz. vyjádření.

 

OSMM navrhuje prodej za cenu 200,-Kč/m2 dle pravidel pro prodej pozemků z majetku města.

 

Rada města navrhla oslovit paní ░░░░ ░░░ s žádostí na směnu částí pozemků, kdy paní ░░░░ ░░ vlastní část komunikace před jejím domem. OSMM nechal vypracovat geometrický plán na rozdělení pozemku, oddělit tak část komunikace v majetku paní ░░░░ ░░ a ta s návrhem geometrického plánu takto souhlasila. 

 

Záměr byl rozhodnut:

na 25. ZM ze dne 07.09.2022

č. usnesení 720/25/ZM/2022

 

Oznámení na úřední desce:

od 12.09.2022 do 29.09.2022

 

Stále čekáme na podklady pro budoucí směnu s paní ░░░░ ░░░ , proto nyní řešíme prodej části pozemku do vlastnictví JDH Kamenice. 

Materiál obsahuje:Příloha - žádost P.J.) anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - žádost JDH anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: