Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Prodej pozemku (H. S.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat pozemek p. č. 50/2 ost. plocha/nepl. půda o výměře 191 m2 v katastrálním území Horní Kamenice do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za konečnou kupní cenu ve výši 9.550 Kč.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:
K prodeji nemá námitek.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , žádá o odkoupení pozemku p.č. 50/2 ost. plocha/nepl. půda o výměře 191 m2 v katastrálním území Horní Kamenice, za účelem rozšíření zahrady a současně údržby pozemku.

 

Pozemek se nachází u koryta řeky Kamenice. Město Česká Kamenice na tento pozemek nemá přístup.

 

Odbor SMM tak považuje pozemek za vklíněný, dle definice uvedené v Pravidlech pro prodej pozemků - Příloha č. 3 - ceník nestavebních pozemků. Sazba činí 50,-Kč/m2.

 

Dle ÚPN - SÚ: plocha stabilizovaná - plocha sídelní zeleně

 

Záměr byl rozhodnut:
na 2. ZM dne 09.11.2022
č. usnesení: 30/2/ZM/2022

 

Oznámení na úřední desce:
od 14.11.2022 do 29.11.2022

 

Materiál obsahuje:Příloha - žádost (Veřejná)
Příloha - snímek1 (Veřejná)
Příloha - snímek2 (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ (Veřejná)
Příloha - výřez z ÚPN (Veřejná)
Příloha - KS (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: