Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice 2023 a schválení uzavření smlouvy

I. Zastupitelstvo města schválilo

poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice na podporu činnosti Fotbalového klubu, z.s. Česká Kamenice, Tyršova 230, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 48261122, v roce 2023 na úhradu elektrické energie, vodného a stočného v roce 2023 ve výši 387 996,00 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Kateřina Pospíšilová
referentka ORIŽP
Předkladatel:Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel:Kateřina Pospíšilová, Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

ORIŽP orgánům města Česká Kamenice předkládá návrh ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice v roce 2023 na podporu činnosti Fotbalového klubu, z.s. Česká Kamenice, Tyršova 230, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 48261122 ve výši 387 996,00 Kč a návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice.

Předmětem dotace z rozpočtu města Česká Kamenice bude výhradně úhrada záloh na elektrickou energii a záloh na vodné a stočné. Tyto zálohy dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájmu z 2. 5. 2016  článek IV. bod. 5 činí 32 333,00 Kč měsíčně. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace viz. příloha.

Materiál obsahuje:Příloha - Návrh VPS (Neveřejná)
Příloha - Návrh VPS - Fotbalový klub pdf. (Neveřejná)
Příloha - Návrh VPS - Fotbalový klub pdf (Veřejná)
Příloha - Návrh VPS (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: