Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Veřejnoprávní smlouva (Kunratice)

I. Zastupitelstvo města schválilo

veřejnoprávní smlouvu s obcí Kunratice ve věci výkonu přenesené působnosti na úseku rušení trvalého pobytu - příloha č. 2.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Bc. Lenka Švehlíková
vedoucí odboru vedení úřadu
Předkladatel:Lenka Švehlíková
Zpracovatel:Bc. Lenka Švehlíková, ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor vedení úřadu předkládá ZM veřejnoprávní smlouvu s obcí Kunratice ke schválení. Předmětem smlouvy je výkon přenesené působnosti na úseku rušení trvalého pobytu, za tento úkon bude obec Kunratice platit poplatek ve výši 1.000,- Kč za každé zahájené správní řízení. Schvalování veřejnoprávních smluv je dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. RM veřejnoprávní smlouvu projednala a doporučuje ZM tuto smlouvu schválit. Po schválení oběma stranami bude veřejnoprávní smlouva zaslána na Krajský úřad, který vydá rozhodnutí - souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Odbor správních činností a matriční úřad byl o žádosti obce Kunratice informován a k uzavření veřejnoprávní smlouvy nemá námitek.

Materiál obsahuje:Příloha - Žádost obce Kunratice (Veřejná)
Příloha - Veřejnoprávní smlouva (Kunratice) (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: