Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Souhlas města se zřízením zástavního práva k předmětu zajištění (M. B.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

vydat souhlas města se zřízením zástavního práva k předmětu zajištění, tj. pozemek parcelní číslo 159/1 trvalý travní porost v katastrálním území Kamenická Nová Víska,  zástavním právem a zákazem zcizení a zatížení ve prospěch Komerční banky, IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839, Česká republika, za účelem zajištění pohledávky ze smlouvy o hypotečním úvěru vůči paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , žádá o souhlas města se zřízením zástavního práva k předmětu zajištění. Toto ustanovení má v kupní smlouvě, kde je stanoveno že "Výhrada zpětné koupě bude zapsána do veřejného seznamu jako právo věcné, přičemž předmětný pozemek je možno jakkoliv zatížit pouze se souhlasem prodávajícího" - článek VI. odst. 5 kupní smlouvy.

 

Souhlas předložila banka, dle jejich požadavků.

 

Projednáno na 25. zasedání RM ze dne 21.11.2022 pod č. usnesení 77/25/RM/2022.

Materiál obsahuje:Příloha - souhlas se zříz.ZP_anon (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: