Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Majetkoprávní vypořádání (ŘSD ČR)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o bezúplatném nabytí – přijetí daru:
-    nově vzniklého pozemku p.č. 2730 ost. plocha/ost. komunikace o výměře 27 m2
-    vzniklého pozemku p.č. 2731 ost. plocha/zeleň o výměře 72 m2
-    vzniklého pozemku p.č. 2520/28 ost. plocha/ost. komunikace o výměře 113 m2
-    vzniklého pozemku 2520/23 ost. plocha/jiná plocha o výměře 469 m2
dle geometrického plánu číslo 1304-48/2020, z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, IČO: 65993390, do majetku města Česká Kamenice.

II. Zastupitelstvo města schválilo

znění a uzavření darovací smlouvy č. 2/2022/Ra-35120 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, IČO: 65993390 - příloha č. 1.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souvislosti se stavbou "Rekonstrukce křižovatky silnice I/13 v České Kamenici“ předkládáme II. část majetkoprávního vypořádání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, IČO: 65993390, dle Smlouvy darovací č. 2/2022/Ra-35120. 

 

Jedná se části pozemků st.p.č. 14, p.p.č. 2520/23 a p.p.č.2520/2 v katastrálním území Česká Kamenice ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56 (dárce). Město v tomto případě vystupuje jako obdarovaný.


 
Předmětem převodu je darování nově vzniklých pozemků dle GP č. 1304-48/2020:
-    p.p.č. 2730 ost. plocha/ost. komunikace o výměře 27 m2
-    p.p.č. 2731 ost. plocha/zeleň o výměře 72 m2
-    p.p.č. 2520/28 ost. plocha/ost. komunikace o výměře 113 m2
-    p.p.č. 2520/23 ost. plocha/jiná plocha o výměře 469 m2

včetně tělesa – silnice I/13, které budou sloužit jako místní komunikace.

 

V návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce křižovatky silnice I/13 v České Kamenici“ ztratila část původní silnice první třídy č. I/13 svůj dopravní význam, proto byla ze silniční sítě rozhodnutím Ministerstva dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu ze dne 02.06.2022, čj.: MD-18821/2022-930/3, které nabylo právní moci dne 21.06.2022, vyřazena a bude sloužit městu Česká Kamenice jako místní komunikace.

 

Odbor SMM upozorňuje na čl. VII darovací smlouvy, kde je ujednáno:
Po dobu 10 let od zápisu vlastnického práva do veřejného seznamu -  katastru nemovitostí, se obdarovaný zavazuje pozemky:

…“využívat výlučně ve veřejném zájmu, nebude jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude jej k takovým účelům pronajímat či jinak přenechávat třetím osobám, s výjimkou nakládání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nepřevede jej do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí a nezatíží jej během této doby zřízením zástavního práva ani jiným právem třetí osoby. Výjimku ze zákazu zatížení Předmětu daru představují případy, kdy jej nebo jeho část bude nutné zatížit např. služebností inženýrské sítě, nebo jiným věcným břemenem zřizovaným ve veřejném zájmu.“

 

Pro případ, že by obdarovaný porušil svoji povinnost Předmět daru po dobu deseti let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k Pozemkům do katastru nemovitostí nezcizit, nebo jej nezatížit zástavním právem a/nebo jiným právem třetí osoby, se ujednává právo dárce požadovat smluvní pokutu ve výši obvyklé ceny Předmětu daru v době porušení povinnosti, stanovené znaleckým posudkem, nejméně však ve výši účetní hodnoty ke dni uzavření této smlouvy, tj. 1 276 707,- Kč.

Materiál obsahuje:Příloha - GP (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: