Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Směna pozemků – záměr (Hlaváčková Milena x Město)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o zveřejnění záměru města směnit část pozemku parcelní číslo 1840 zahrada (dle GP č. 388-215/2022 se jedná o „díl a“ o výměře 65 m2) ve vlastnictví fyzické osoby za ideální polovinu pozemku parcelní číslo 780/5 travní porost ve vlastnictví města Česká Kamenice, vše v katastrálním území Líska.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor SMM předkládá orgánům města návrh majetkoprávního vypořádání – směnu pozemků, s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░


Jedná se o část pozemku p.č. 1840 zahrada v katastrálním území Líska ve vlastnictví paní ░░░░ ░░ (dle GP č. 388-215/2022 se jedná o „díl a“ o výměře 65 m2, který bude sloučen do pozemku p.č. 1738/2 ost. plocha/ost. komunikace)


za


ideální polovinu pozemku p.č. 780/5 travní porost (celková výměra 143 m2) v katastrálním území Líska (spoluvlastníci Město Č.K. a ░░░░ ░░░░ ).
Část pozemku, kterou by paní ░░░░ ░░ převáděla do vlastnictví města, je ve skutečnosti plocha veřejného prostranství, respektive zpevněná plocha – vedená v pasportu místních komunikací pod č. MK 105c (Líska - k č.p. 46).

 

Dle ÚPN – SÚ: 
Pozemek p.č. 780/5 - plocha stabilizovaná – plocha veřejných prostranství
Pozemek p.č. 1840 – plocha stabilizovaná - plocha sídelní zeleně

Materiál obsahuje:Příloha - GP (Veřejná)
Příloha - situace (Veřejná)
Příloha - snímek 780/2, 1840 (Veřejná)
Příloha - výřez z ÚPN (Veřejná)
Příloha - foto 780/5 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: