Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Prodej pozemku (A. V., L. C.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat pozemek parcelní číslo 716/49 trvalý travní porost o výměře 452 m2 a část pozemku parcelní číslo 716/48 ostatní plocha/jiná plocha v katastrálním území Dolní Kamenice,, dle geometrického plánu č. 699-175/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 716/56 o výměře 46 m2, do spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za končenou kupní cenu ve výši 99.600 Kč.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu: 

- viz příloha

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pan ░░░░ ░░░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,

407 21 Česká Kamenice, žádají o koupi pozemku parcelní číslo 716/49

o výměře 452 ma části pozemku parcelní číslo 716/48, dle geometrického plánu č. 699-175/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 716/56 o výměře 46 m2 v katastrálním území Dolní Kamenice za účelem rozšíření pozemku k výstavbě RD. 

 

Dle ÚPN-SÚ stabilizovaná plocha bydlení individuálního. 

 

OSMM upozorňuje na fakt, že přes pozemek  parcelní číslo 716/49 vede přístupová cesta k pozemku parcelní číslo 716/1, i když do budoucna by měla vést výše, tj. na pozemku parcelní číslo 716/48 v katastrálním území Dolní Kamenice.

 

Projednáno na 22. zasedání Rady města ze dne 24.10.2022 pod číslem usnesení 18/22/RM/2022.

 

Rada města navrhla přizvat pana ░░░░ na jednání Zastupitelstva města, aby svůj záměr koupě přednesl a odůvodnil. Dále navrhuje na pozemku parcelní číslo 716/49 vypracovat GP na rozdělení pozemku.

 

Oznámení na úřední desce: 

od 14.11.2022 do 29.11.2022


Z pozemku parcelní číslo 716/49 je možné odebrat maximálně 50 m2, z důvodu minimální zastavitelnosti pozemku, a to nestač na oddělení stávající cesty, a proto OSMM navrhuje, aby byla zaměřená stávající cesta a zřízená služebnost cesty a stezky (v rozsahu GP), pro pozemek parcelní číslo 716/1 (pozemek ░░░░ ░ ). Do budoucna, až by byla cesta dle projektu vybudovaná, dá se služebnost zrušit. Nyní je to nejrychlejší způsob pro nabytí pozemků do vlastnictví žadatelů.

 

Projednáno na 26. zasedání RM ze dne 06.12.2022 pod č. usnesení .................................. .

 

Žadatelé nechtějí čekat na vyhotovení GP, proto Rada města rozhodla zřídit služebnost k oběma zmiňovaným pozemkům.

Materiál obsahuje:Příloha - vyjádření SÚ anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - návrh služebnosti.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: