Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Rozšíření finančního výboru

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

rozšířit počet členů finančního výboru na pět.

II. Zastupitelstvo města zvolilo

Jana Baštu, bytem Česká Kamenice, Nerudova 292 a Jiřího Trylče, bytem Česká Kamenice, Zámecká 858, členy finančního výboru.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Bc. Lenka Švehlíková
vedoucí odboru vedení úřadu
Předkladatel:Lenka Švehlíková
Zpracovatel:Bc. Lenka Švehlíková, ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na návrh Rady města předkládáme návrh na rozšíření počtu finančního výboru o další dva členy.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: