Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Aktualizace Návrhu ukazatelů pro hodnocení finanční stability města a pro navrhování rozpočtu na další období

I. Zastupitelstvo města schválilo

znění dokumentu Metodika pro výpočet ukazatelů pro hodnocení finanční stability města a pro navrhování rozpočtu na další období, ve verzi 3, jako aktualizaci-náhradu dokumentu o finančních ukazatelích pro hodnocení finanční stability města, které ZM schválilo v rámci usnesení 743/25/ZM/2022 bod I. - příloha č. 3.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Ing. Aleš Daniel
radní
Předkladatel:Aleš Daniel
Zpracovatel:Ing. Jitka Volfová, FINANČNÍ ODBOR
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

V rámci projednání bodu 743/25/ZM/2022 byla deklarována potřeba automatizace výpočtu ukazatelů ze strany vedoucí fin. odboru MÚ. Stejně tak ze strany navrhujícího byla deklarována pomoc při této automatizaci. Na tomto základě byl upraven prototyp aplikace pro výpočet indikátorů sloužící pro ověření metodiky při jejím návrhu a to do aplikace použitelné fin. odborem pro výpočet ukazatelů a vytvoření reportu s grafy ukazatelů.~Aplikace samotná je šířena jako open source, je kdykoliv k dispozici ke stažení, dalším úpravám či kontrole zdrojového kódu na adrese https://github.com/adpro/municipal-budget-indicators-ck včetně historie všech verzí. Aplikace je doposud vyvíjena, aktuálně zbývá doplnit funkci pro výpočet Rozpočtového opatření. Každou verzi verifikuje vedoucí fin. odboru.~Při jednáních během implementace aplikace s vedoucí fin. odboru byly identifikovány místa metodiky, která vyžadují doplnění pro vyšší přehlednost a zároveň zjištěny drobné tiskové chyby.~Předkládaná verze metodiky proto aktualizuje původní dokument, a to v rozsahu změny názvu (pro lepší identifikaci účelu dokumentu), opravuje tiskové chyby verze předchozí a doplňuje text do úvodu a k jednotlivých ukazatelům v případě indikátorů, které není možné ve všech případech vypočítat.~Aplikace získává dle finální dohody s vedoucí fin. odboru data z IS VERA a z excelu. Pro závěrečný účet jsou veškerá data k dispozici z IS VERA (sestava FIN 2-12 M - Plnění rozpočtu ÚSC, dále Rozvaha a také sestava Výkaz zisku a ztráty). Při výpočtech, jakými jsou Návrh rozpočtu a Rozpočtové opatření, jsou k dispozici pouze data ze sestavy FIN 2-12 M - Plnění rozpočtu ÚSC. Proto není možné provést vždy výpočet všech ukazatelů. Výpočet části ukazatelů je tak závislý na neexistujících datech, není možné je vyhodnotit a proto je jejich veličina je v reportech pro daný rok uváděna jako nula. Tento fakt je v metodice nově uveden u konkrétních ukazatelů také v jejich definici.Report jako výstup z aplikace obsahuje většinu textu metodiky, a to vždy ve schválené verzi. Schválením aktualizovaného textu metodiky následně dojde k aktualizaci textu reportu generovaného z aplikace.V souboru se změnami jsou podbarveny modře části textu, které od minule doznaly změn, zeleně jsou označeny části textu, které jsou přidány nově.

Materiál obsahuje:Příloha - Aktuální upravená verze metodiky výpočtu ukazatelů (Neveřejná)
Příloha - Aktuální upravená verze metodiky výpočtu ukazatelů s vyznačenými změnami (Neveřejná)
Příloha - Původní verze metodiky výpočtu ukazatelů (Neveřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: