Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Prodej pozemku (M. K.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat část pozemku parcelní číslo 396/1 ostatní plocha/manipulační plocha v katastrálním území Horní Kamenice , dle geometrického plánu č. 477-254/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 396/5 o výměře 128 m2, do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za konečnou kupní cenu ve výši 25.600 Kč.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:

Nemá námitek - viz příloha.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 407 21 Česká Kamenice, žádá o koupi části pozemku parcelní číslo 396/1 ostatní plocha/manipulační plocha v katastrálním území Horní Kamenice za účelem rozšíření zahrady. 

 

Dle ÚPN-SÚ stabilizovaná plocha krajinné zeleně.

 

Stavební úřad kladl podmínku, že geometrickým plánem musí být tato část sloučena s pozemkem ve vlastnictví žadatelky, nicméně na jejím pozemku je zástavní právo a tak to nelze sloučit. Po domluvě nám SÚ vydá souhlas s dělením pozemku i v případě, že nově vznikající pozemek bude mít svoje číslo parcelní (geometrický plán byl již zadán). 

 

Záměr rozhodnut: 

na 24. RM ze dne 07.11.2022

č. usnesení 56/24/RM/2022

 

Oznámení na úřední desce: 

od 14.11.2022 do 29.11.2022

 

Návrh geometrického plánu se liší od původního snímku z důvodu zaměření stávajícího oplocení včetně nově doměřené části.

 

Projednáno 26. zasedáním RM ze dne 05.12.2022 pod č. usnesení .............................. . 

Materiál obsahuje:Příloha - žádost anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 1.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 2 - původní.pdf (Veřejná)
Příloha - návrh GP anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - ÚPN-SÚ.pdf (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - KS č. 40-2022 (Kunová) anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: