Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Osadní výbor Líska

I. Zastupitelstvo města zřídilo

v souladu s § 120 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1. 2023 pětičlenný Osadní výbor Líska.

II. Zastupitelstvo města určilo

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členy Osadního výboru Líska:

1. Jiřího Turka, bytem Česká Kamenice, Líska 43

2. Jana Hudce, bytem Česká Kamenice, Líska 69

3. Kamilu Hypšovou, bytem Česká Kamenice, Líska 142

4. Barboru Hypšovou, bytem Česká Kamenice, Líska 142

5. Karolínu Pudilovou, bytem Česká Kamenice, Líska 52

III. Zastupitelstvo města zvolilo

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písmena l) a § 120, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, pana Jiřího Turka předsedou Osadního výboru Líska.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Bc. Lenka Švehlíková
vedoucí odboru vedení úřadu
Předkladatel:Lenka Švehlíková
Zpracovatel:Bc. Lenka Švehlíková, ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zákonem o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu města zřizovat výbory, volit jejich předsedy a určovat jejich členy. Občané místní části Líska vyjádřili svoji vůli podílet se na vývoji této místní části ve volebním obdobní 2022 - 2026 a žádají o zřízení osadního výboru.

Materiál obsahuje:Příloha - žádost o zřízení OV - Líska (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: