Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Prodej pozemku - záměr (M.N.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o zveřejnění záměru prodat pozemek parcelní číslo 368/4, zahrada o výměře 573 m2 v katastrálním území Horní Kamenice za cenu 200 Kč/m2.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu: 

Nemá námitek k prodeji.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pan Miroslav Najmann, bytem V Zahrádkách 181, 407 21 Česká Kamenice, žádá o koupi pozemku parcelní číslo 368/4, zahrada o výměře 573 m2 v katastrálním území Horní Kamenice, za účelem rozšíření zahrady k rodinnému domu č.p. 181. 

 

Tento pozemek nemá evidované žádné věcné břemeno a je v nájmu žadatele na základě nájemní smlouvy č. 7/2017/Z. 

 

Dle ÚPN-SÚ stabilizovaná plocha bydlení individuálního. 

 

Projednáno na 25. zasedání RM ze dne 21.11.2022 pod č. usnesení 74/25/ZM/2022.

Materiál obsahuje:Příloha - žádost anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 1.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 2.pdf (Veřejná)
Příloha - ÚPN-SÚ.png (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: