Výstražná lišta

Formuláře

Přehled formulářů

Žádost o prodej pozemku z majetku města

Nový formulář žádosti + Pravidla pro prodej pozemků z majetku města včetně příloh (vč. cen pozemků), schváleno ZM dne 22. 12. 2021, s účinností od 23. 12. 2021

Pravidla pronájmu bytů v majetku města

Rada města Česká Kamenice na svém 17. zasedání konaném dne 1. 8. 2022 pod číslem usnesení 401/17/RM/2022 schválila tato Pravidla pronájmu bytů v majetku města Česká Kamenice.
K těmto Pravidlům jsou přiloženy aktuální formuláře.

Pronájem a pacht pozemku
Pohřební agenda
Zvláštní užívání, zábory
Výjimka z obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu

o omezení hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Nakládání s vodami
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na území města
Návrh na pořízení změny územního plánu

Dle vyhlášky č. 503/2006 ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Aktualizováno dle vyhlášky č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Žádosti a oznámení (přílohy č. 1 až 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
Přidělení čísla popisného/ čísla evidenčního
Dokončení stavby
Prohlášení stavebníka