Výstražná lišta

Formuláře

Přehled formulářů

Žádost o prodej pozemku z majetku města

Nový formulář žádosti + Pravidla pro prodej pozemků z majetku města včetně příloh (vč. cen pozemků), schváleno ZM dne 22. 12. 2021, s účinností od 23. 12. 2021

Pravidla pronájmu bytů v majetku města

Rada města Česká Kamenice na svém 17. zasedání konaném dne 1. 8. 2022 pod číslem usnesení 401/17/RM/2022 schválila tato Pravidla pronájmu bytů v majetku města Česká Kamenice.
K těmto Pravidlům jsou přiloženy aktuální formuláře.

Pronájem a pacht pozemku
Pohřební agenda
Zvláštní užívání, zábory
Výjimka z obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu

o omezení hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Nakládání s vodami
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na území města
Návrh na pořízení změny územního plánu
Formuláře žádostí o úkony stavebních úřadů a formulář návrhu na stanovení ochranného pásma podle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

ODKAZ: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon/formulare

 

Přidělení čísla popisného/ čísla evidenčního