Výstražná lišta

Rybářské lístky

Informace k vydávání (prodlužování) rybářských lístků

Městský úřad Česká Kamenice, odbor vedení úřadu, vydává rybářské lístky pouze občanům s trvalým bydlištěm ve správním obvodu České Kamenice: Česká Kamenice, Janská, Jetřichovice, Kunratice, Kytlice, Markvartice, Srbská Kamenice a Veselé.

Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo s dobou platnosti 30 dní, případně na dobu neurčitou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel). Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů
 • z biologie ryb a vodních organismů
 • způsobu lovu ryb
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech
 • zákon o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů (občanů ČR nebo cizinců) pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství). 
Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli (občanu ČR nebo cizinci), prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se:

 • oprávněním obdobným rybářského lístku vydaným v cizím státě.

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní rybářský lístek.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníkem městského úřadu na podatelně.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad například rodným listem.

K žádosti je nutné přiložit:

 • doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno)

Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30-ti denního rybářského lístku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ je k dispozici na podatelně a zde Odkaz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a) 30 dní činí 200 Kč,
b) 1 rok činí 100 Kč,
c) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
d) 3 roky činí 200 Kč,
e) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
f) 10 let činí 500 Kč,
g) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
h) na dobu neurčitou  činí 1 000 Kč.

Poplatek podle písmen c),  e),  a  g)  se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Tento poplatek žadatel zaplatí na pokladně Městského úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. 
Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zemědělství – http://www.mze.cz/

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:

 • přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o  rybářství a hrozí mu dle § 30 odst. 6 zákona o rybářství, pokuta až do výše 8 000 Kč, za tento přestupek lze uložit také  zákaz činnosti do
  1 roku,
 • trestného činu podle § 304 trestního zákona a hrozí mu:
  • trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci
  • trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest, peněžitý trest nebo propadnutí věci

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Další informace

Můžete se obrátit na:

 • organizační složky rybářských svazů,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností – odbory životního prostředí,
 • krajské úřady – odbory životního prostředí a zemědělství.

Související předpisy

Předpisy, dle kterých se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Kontakty

Referent

Referentka (pracovnice podatelny)