Výstražná lišta

Programové dotace

Každým rokem jsou ze strany města vyhlašovány výzvy ve 3 oblastech:

Kultura

Rekonstrukce fasád nemovitostí vč. jejich architektonických prvků a výplní otvorů

Sport

Dané podmínky pro žadatele jsou uvedeny ve výzvách. Tyto výzvy jsou každoročně aktualizovány a v měsíci lednu každého roku zveřejněny na webových stránkách města Česká Kamenice.

Žadatel o dotaci musí vyplnit předepsaný formulář – Žádost o dotaci a přiložit veškeré požadované přílohy. Přílohy jsou dány aktuální výzvou. Žádosti o dotace jsou posuzovány z formálního hlediska a následně jsou postoupeny k posouzení příslušným komisím města.

Na základě protokolů komisí jsou žádosti předány k definitivnímu rozhodnutí Radě města (žádosti do 50 tis. Kč) a Zastupitelstvu města (žádosti nad 50 tis. Kč). Po rozhodnutí orgánů města Česká Kamenice je žadatel informován o poskytnutí/neposkytnutí dotace a v konečné fázi je s žadatelem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice.

Po uzavření Veřejnoprávní smlouvy je povinností příjemce dotace čerpat poskytnuté finanční prostředky dle podmínek udaných touto smlouvou. Jednou z posledních administrativních povinností příjemce dotace vůči poskytovateli je vyúčtování dotace, které se předkládá do konce daného roku, kdy byla dotace poskytnuta na předepsaném formuláři.

Přílohy

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

referentka odboru rozvoje, investic a životního prostředí