Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku (Povodí Ohře, s.p.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat nově vzniklý pozemek p. č. 690/2 vodní plocha/tok umělý o výměře 32 m2 a nově vzniklý pozemek p. č. 1681/7 vodní plocha/tok umělý o výměře 20 m2 v katastrálním území Líska, dle GP č. 374-2020529/2021, do výlučného vlastnictví státního podniku Povodí Ohře, IČ: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, za kupní cenu ve výši 2.910 Kč, dle znaleckého posudku č. 6007-43-1/22.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření příslušného silničně správního úřadu:
K prodeji nemá námitek.

 

Vyjádření OV Líska:
S prodejem souhlasí.

 

Vyjádření stavebního úřadu Č.K.:
K prodeji není námitek.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor SMM předkládá orgánům města návrh na majetkoprávní vypořádání se státním podnikem Povodí Ohře, s.p., se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 43003, IČO ░░░░ ░░ - odkup nově vzniklého pozemku p.č. 690/2 vodní plocha/tok umělý o výměře 32 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 1681/7 vodní plocha/tok umělý o výměře 20 m2 v katastrálním území Líska, dle GP č. 374-2020529/2021, v souvislosti se zaměřením části vodního toku u RD č.p. 42 v místní části Líska a uvedení skutečného stavu do souladu s katastrem nemovitostí.

 

Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 6007-43-1/22 ze dne 29.08.2022 vypracovaného soudním znalcem panem ░░░░ ░░░░

pozemek p.č. 690/2  vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 32 m2  (20,8 Kč/m2)
                       
pozemek p.č. 1681/7 vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 20 m2  (112,95 Kč/m2)    
                   

Celkem činí kupní cena částku ve výši 2.910,-Kč.

 

Dle ÚPN-SÚ: plocha veřejného prostranství

 

Vzhledem k urychlení vyřízení žádosti, o záměru prodeje pozemků rozhodla Rada města.

 

Záměr byl rozhodnut:
na 17. RM dne 01.08.2022
č. usnesení: 396/17/RM/2022


Oznámení na úřední desce:
Od 03.08.2022 do 19.08.2022

Materiál obsahuje:Příloha - žádost (Veřejná)
Příloha - GP (Veřejná)
Příloha - ZP (Veřejná)
Příloha - KS (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ (Veřejná)
Příloha - snímek (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: