Výstražná lišta

/
/
/
/
Územní plán města platný od roku 1999 do 30. 3. 2021

Územní plán města platný od roku 1999 do 30. 3. 2021

Územní plán platný od roku 1999

Územní plán sestává z obecně závazné vyhlášky č. 26 z roku 1999 a výkresové části. Výkresová část je dostupná na požádání prezenčně v budově Městského úřadu Česká Kamenice a nyní kompletně také elektronicky ve formátu PDF (viz přílohy).

Obecně závazná vyhláška č. 26/1999
Městská rada v České Kamenici na základě schválení územního plánu v městském zastupitelstvu vydala podle §24 odst. 1 a 45 písmeno 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 103/1990 Sb., z. ČNR č. 425/1990 Sb., z. č. 262/1992 Sb., z. č. 43/1994 Sb., z. č. 19/1997 Sb., vydala závaznou vyhlášku č. 26/1999 (viz příloha).

Předmět vyhlášky
Předmětem vyhlášky je úprava podmínek rozhodovánío lokalizaci činností a využití správního území Česká Kamenice, přičemž mohou vznikat, měnit se nebo zanikat práva a povinnosti fyzických a právnických osob, které mají vlastnický nebo jiný vztah k pozemkům a nemovitostem.

Účel vyhlášky
Vyhláška vyhlašuje závazné části územního plánu sídelního útvaru (ÚPN-SÚ) města Česká Kamenice, schváleného městským zastupitelstvem v České Kamenici dne 31. 8. 1999.
Vyhláška vyhlašuje funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vyhlašuje vymezení místního systému ekologické stability a současně i vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby.

Detaily viz přílohy:

Textová část


Výkresová část

 

ZMĚNY ÚPNSÚ

1. změna ÚPNSÚ Česká Kamenice (2002)

  • Důvodem zpracování 1.změny ÚPNSÚ Česká Kamenice (dále jen Změny) jsou změněné požadavky na funkční využití některých ploch. Tyto nové požadavky se týkají především zvýšeného zájmu o bydlení a nutnosti rozšíření nabídky ploch, zejména pro individuální výstavbu rodinných domků. Dále je snahou města rozšířit počet pracovních příležitostí pro nově příchozí bydlící a tak přispět ke zvýšení významu města ve struktuře osídlení.
  • Zvolen byl obvyklý způsob zpracování Změny: V textu jsou uvedeny příslušné změněné části kapitol, kterých se změny dotýkají, v grafické části jsou provedeny změny částí příslušných výkresů se zobrazením potřebného rozsahu území na výřezech výkresu – díly A,B,C,D,F,G – formátu A4 – v měřítku 1:5 000 a 1:2 880, přičemž pro orientaci jsou lokality Změny zakresleny i do společného výkresu Změn číslo výkresu 2.
  • Textová i grafická část dokumentace Změny je nedílnou součástí platné dokumentace ÚPNSÚ Česká
    Kamenice.


Obecně závazná vyhláška č. 34/2002 o závazných částech 1. změny Územního plánu sídelního útvaru Česká Kamenice, kterou se zároveň mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města č. 26/1999

  • Zastupitelstvo města Česká Kamenice vydává podle §84, odst. 2b zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 29, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění všech pozdějších předpisů tento dodatek k Obecně závazné vyhlášce Města Česká Kamenice č. 26/1999.
  • Detaily viz příloha: Vyhláška 34/2002 – o závazných částech 1. změny ÚPNSÚ Česká Kamenice


Výkresová část 1. změny viz přílohy výkresů

 

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Česká Kamenice 2012

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Místostarosta

Předseda Komise pro dopravu a bezpečnost