Výstražná lišta

/
/
/
/
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmětem poplatku je provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Ohlašovací povinnost podáte písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky městu Česká Kamenice, nejméně 2 dny před započetím užívání veřejného prostranství (viz formulář ke stažení).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Bc. Jaroslava Nácarová
Odbor správy majetku města, 3. patro

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz. Pokud nejednáte sami za sebe, potom plnou moc.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

  1. Podání ohlašovací povinnosti nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství (viz formulář ke stažení).
  2. Ohlášení případných změn v průběhu užívání veřejného prostranství do 15 dnů od jejich vzniku.
  3. Ohlášení ukončení užívání veřejného prostranství – přiznání k výši poplatkové povinnosti (viz formulář ke stažení) nejpozději do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
  4. Uhrazení místního poplatku dle Obecně závazné vyhlášky města Česká Kamenice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 8/2010.


Poplatky a sazby

Dle Obecně závazné vyhlášky města Česká Kamenice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2/2022 (viz přílohy v pravém sloupci).

Kontakty

Referent

referentka (doprava, zvl. užívání komunikací, užívání veřej. prostranství)