Výstražná lišta

/
/
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: asistent/asistentka vedení úřadu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: asistent/asistentka vedení úřadu

Tajemník Městského úřadu Česká Kamenice vyhlašuje VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ na pracovní pozici: asistent/asistentka vedení úřadu 

Charakteristika pracovní pozice: plnění úkolů vyplývajících pro obce z ustanovení zákona o obcích (obecní zřízení), sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka (asistentka), administrativní práce (spisová služba, vč. archivace). Odborně se jedná zejména o zajišťování přípravy zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města a pořizování zápisů a usnesení z těchto jednání, vedení výdajové pokladny, zastupování na podatelně úřadu, v menší míře sociální sítě města.

Místem výkonu práce: Česká Kamenice.

Platové podmínky: 8. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu do práce: 1. 8. 2023, příp. po dohodě.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou s  tříměsíční zkušební dobou.

Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou.


Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.


Požadavky stanovené městem Česká KameniceAsistentka (ilustrační obrázek)

 • Předpokládá se základní orientace v dále uvedených činnostech:
  • znalost problematiky chodu obecního úřadu, zákona č. 128/2000 Sb.,
  • znalost související legislativy,
  • analytické a logické myšlení,
  • pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita,
  • loajalita,
  • počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office,
  • řidičské oprávnění skupiny B výhodou.


Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo,
 • číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis uchazeče.


Přílohy přihlášky

 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení (certifikáty, ZOZ apod.) o odborných zkouškách, pokud je jeho držitelem.


Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh):
 pátek 28. 4. 2023 – do 11:00 hodin.

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovorům před výběrovou komisí, které proběhnou 5.5. a 12.5. 2023 v dopoledních hodinách.


Způsob podání přihlášky

 • obálku označenou „VŘ – sekretariát“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.


Co nabízíme

 • perspektivní zaměstnání v dobrém kolektivu s možností dalšího vzdělávání,
 • odpovídající tabulkové platové podmínky s osobním ohodnocením a s případnými odměnami za kvalitně odvedenou práci nad rámec pracovních povinností,
 • 5 týdnů dovolené + 5 dní sick days (zdravotní volno), pružná prac. doba, homeoffice
 • zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravenky, příspěvek na důchodové (penzijní) připojištění, zlevněné tarify od Vodafone na mobilní telefony až pro 5 čísel.


Informace o zpracování osobních údajů

Město Česká Kamenice jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení předmětné pracovní pozice. Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f); zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti a pro účel oprávněného zájmu správce. Kategorii osobních údajů tvoří identifikační, kontaktní a popisné údaje uvedené v přihlášce a přílohách. Doba zpracování osobních údajů vychází ze spisového a skartačního plánu správce. Osobní údaje nejsou správcem poskytovány jiným osobám. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.ceska-kamenice.cz/gdpr.

Česká Kamenice, dne 4. 4. 2023

Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
– Tajemník MěÚ Česká Kamenice

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp