Výstražná lišta

Veřejné shromáždění

Postup vyřízení věci

Oblast práva shromažďovacího je upravena zákonem č. 84/1990 Sb. , o právu shromažďovacím, ve znění zákonů č. 175/1990 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., 501/2004 Sb. a 274/2008 Sb. (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“). (Spolu s možností podpůrného použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává pro území města Česká Kamenice, Městský úřad Česká Kamenice, Odbor vedení úřadu

Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Veřejným shromážděním nejsou:

 • shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;
 • shromáždění související s poskytováním služeb (průvodcovská, pohostinská, reklamní apod. činnost);
 • jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (kulturní, zábavní, sportovní akce apod.).


Formuláře, náležitosti, doklady

Shromáždění konané na území města Česká Kamenice je nutno oznámit Městskému úřadu Česká Kamenice. Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit správnímu úřadu alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. V odůvodněných případech může MěÚ Česká Kamenice přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním. Oznámení je nutné podat v písemné formě, a to buď na předtisku formuláře, který je k dispozici u vedoucí odboru (tel.č. 412 151 538).

Náležitosti oznámení:

Zákonnými náležitostmi oznámení o konání veřejného shromáždění jsou:

 • údaje o svolavateli
  • o u shromáždění svolávaných fyzickou osobou: jméno, příjmení, trvalý pobyt
  • o u shromáždění svolávaných právnickou osobou: název a sídlo svolavatele a údaje o osobě zmocněné jednat ve věci shromáždění jménem svolavatele (jméno, příjmení, trvalý pobyt);
 • údaje o osobě zmocněné jednat v zastoupení svolavatele – jméno, příjmení, trvalý pobyt

V případě osoby svolavatele (resp. u právnických osob osoby zmocněné jednat ve věci shromáždění jménem svolavatele) a osoby zmocněné jednat v jeho zastoupení se musí jednat o dvě odlišné fyzické osoby!

Pro usnadnění kontaktu mezi svolavatelem a správním úřadem je vhodné připojit také telefonní příp. faxové spojení, resp. e-mail svolavatele;

 • účel shromáždění;
 • místo konání shromáždění – přesné vymezení lokality, kde se má shromáždění konat (např. uvedením názvu ulice, náměstí, části ulice či náměstí).

V případě rozlehlejších prostranství či delších ulic je vhodné přesně určit konkrétní místo, kde shromáždění bude probíhat (např. označením nejbližší budovy, křižovatky s jinou ulicí, zde se nalézající sochy či pomníku, apod.).

Jedná-li se o průvod, je nutné označit trasu průvodu s uvedením výchozího místa a času, cesty a místa a času jeho ukončení (tj. uvedení názvů všech ulic v pořadí, jak jimi bude průvod procházet).

Jsou zakázána shromáždění v okruhu 100 metrů od budov zákonodárných sborů (Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR) nebo od míst, kde tyto sbory jednají;

Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním, k dříve oznámeným shromážděním se nepřihlíží.

Na stejném místě se nesmí ve stejnou dobu konat jiné veřejné shromáždění. Nemělo by docházet ani ke kolizím s kulturními, sportovními a obdobnými akcemi konanými na shodném místě;

 • doba zahájení a předpokládaná doba ukončení shromáždění;
 • předpokládaný počet účastníků;
 • počet pořadatelů starších 18 let;
 • způsob označení pořadatelů – údaj, jakým způsobem budou pořadatelé odlišeni od ostatních účastníků shromáždění (např. páskou na rukávu, cedulkou na klopě, barevnou vestou).

Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství (veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru), je třeba k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Není třeba oznamovat:

 • shromáždění pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
 • shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiné průvody a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání;
 • shromáždění konaná v obydlích občanů;
 • shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.


Oznámení o konání shromáždění na území města Česká Kamenice je možné podat:

 • osobně u vedoucí odboru vedení úřadu, 2. patro, případně v kanceláři tajemníka MěÚ ve 2. patře.
 • písemně na adrese: Městský úřad Česká Kamenice, Odbor vedení úřadu, nám. Míru 219, 407 21
 • do datové schránky města: cu5bsdg
 • do elektronické podatelny (při dodržení podmínek pro podání dle správního řádu): e-podatelna@ceska-kamenice.cz

Kontakty

Tajemník úřadu

Tajemník městského úřadu a povodňové komise města

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu