Web je v testovacím režimu. Staré stránky najdete zde. Našli jste chybu? Napište nám

Pořízení změny územního plánu

Pořízení změny územního plánu

Návrh na pořízení změny územního plánu
Vlastníci nebo obdobným právem disponující osoby mohou u svých pozemků podat návrh na pořízení změny územního plánu. Formulář pro podání návrhu je k dispozici u paní Marešové nebo níže ke stažení. Vyplněný formulář s případnými přílohami, můžete zaslat elektronicky nebo odevzdat na podatelně městského úřadu.

Proces vypořádání návrhu
Pokud podáte návrh na pořízení změny ÚP, bude zaevidován na městském úřadě a následně předán pořizovateli ÚP k posouzení.

Pořizovatel, se kterým bude město spolupracovat, posoudí, zda je návrh v souladu s platnými předpisy a zákony. S doporučením pořizovatele a následně i městské komise pro investice a životní prostředí, která bude posuzovat vhodnost záměru z hlediska strategického rozvoje města, bude návrh předán k projednání zastupitelstvu města. Zde se fakticky bude rozhodovat o souhlasu města s navrhovanou změnou.

Navrhovatel si musí být vědom, že poměrnou část nákladů na provedení změny ÚP bude povinen městu uhradit až na odůvodněné výjimečné případy. Tento závazek v rámci procesu vznikne až po schválení pořízení změny zastupitelstvem města, kdy bude navrhovatel seznámen s výší nákladů. Pokud navrhovatel potvrdí zájem změnu realizovat, bude požádán o úhradu nákladů a začne vlastní proces pořízení změny ÚP. Navrhovateli nelze garantovat, že jeho návrh bude kladně vyřízen, vzhledem k tomu, že v rámci projednávání změny se k úpravě vyjadřuje řada orgánů a institucí a nelze jejich stanovisko předjímat.

Změna územního plánu není běžná a jednoduchá záležitost a je třeba počítat s tím, že proces bude trvat řádově rok nebo i déle podle komplikovanosti dotčeného území.

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Místostarosta

Předseda Komise pro dopravu a bezpečnost