Výstražná lišta

Pořízení změny územního plánu

Pořízení změny územního plánu

Návrh na pořízení změny územního plánu
Vlastníci nebo obdobným právem disponující osoby mohou u svých pozemků podat návrh na pořízení změny územního plánu. Formulář pro podání návrhu je k dispozici u paní Marešové nebo níže ke stažení. Vyplněný formulář s případnými přílohami, můžete zaslat elektronicky nebo odevzdat na podatelně městského úřadu.

Proces vypořádání návrhu
Pokud podáte návrh na pořízení změny ÚP, bude zaevidován na městském úřadě a následně předán pořizovateli ÚP k posouzení.

Pořizovatel, se kterým bude město spolupracovat, posoudí, zda je návrh v souladu s platnými předpisy a zákony. S doporučením pořizovatele a následně i městské komise pro investice a životní prostředí, která bude posuzovat vhodnost záměru z hlediska strategického rozvoje města, bude návrh předán k projednání zastupitelstvu města. Zde se fakticky bude rozhodovat o souhlasu města s navrhovanou změnou.

Navrhovatel si musí být vědom, že poměrnou část nákladů na provedení změny ÚP bude povinen městu uhradit až na odůvodněné výjimečné případy. Tento závazek v rámci procesu vznikne až po schválení pořízení změny zastupitelstvem města, kdy bude navrhovatel seznámen s výší nákladů. Pokud navrhovatel potvrdí zájem změnu realizovat, bude požádán o úhradu nákladů a začne vlastní proces pořízení změny ÚP. Navrhovateli nelze garantovat, že jeho návrh bude kladně vyřízen, vzhledem k tomu, že v rámci projednávání změny se k úpravě vyjadřuje řada orgánů a institucí a nelze jejich stanovisko předjímat.

Změna územního plánu není běžná a jednoduchá záležitost a je třeba počítat s tím, že proces bude trvat řádově rok nebo i déle podle komplikovanosti dotčeného území.

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Místostarosta

Předseda Komise pro dopravu a bezpečnost