Výstražná lišta

Stavba, rekonstrukce

S žádostí o vydání územního rozhodnutí, povolení nebo ohlášení nové stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy stávající stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo s ohlášením dokončené stavby se obraťte na

Odbor stavební úřad

Ten zajišťuje výkon státní správy jako obecný stavební úřad pro obce:

 • Česká Kamenice
 • Kytlice
 • Veselé
 • Markvartice
 • Janská
 • Srbská Kamenice
 • Jetřichovice
 • Kunratice


V obci Česká Kamenice navíc rozhoduje podle zákona o obcích o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude označena budova nebo stavba.

Každý stavebník by měl svůj záměr konzultovat se stavebním úřadem, kde se dozví konkrétní požadavky na dokumentaci své stavby, seznam potřebných dokladů, vyjádření a další potřebné informace.

Základními právními předpisy, kterými se stavební úřad při své činnosti řídí jsou:

 • Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky
 • Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) – rozhodnutí vydaná stavebním úřadem jsou správními rozhodnutími, vztahují se na ně pravidla typická pro obecná správní rozhodnutí (účastníci řízení, možnost vznášet námitky a připomínky, možnost odvolání se proti rozhodnutí).
 • Autorizační zákon (zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění)
 • Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 Sb.)
 • Vyhláška o technických požadavcích na stavby (vyhl. č. 268/2009 Sb.)
 • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 244/1992 Sb.)
 • Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška č. 369/2001 Sb.) a další

Dle vyhlášky č. 503/2006 ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Aktualizováno dle vyhlášky č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Žádosti a oznámení (přílohy č. 1 až 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
Přidělení čísla popisného/ čísla evidenčního
Dokončení stavby
Prohlášení stavebníka

Kontakty

Referent

referentka (stavební úřad)

Referent

referentka (stavební úřad)

Vedoucí odboru

Vedoucí stavebního úřadu