Výstražná lišta

/
/
Odbor stavební úřad

Odbor stavební úřad

Odbor stavební úřad

 • zajišťuje výkon státní správy jako obecný stavební úřad a speciální stavební úřad pro stavby účelových pozemních komunikací na újezdu České Kamenice
 • v obci Česká Kamenice rozhoduje podle zákona o obcích o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude označena budova nebo stavba

Každý stavebník by měl svůj záměr konzultoval se stavebním úřadem, kde získá konkrétní požadavky na dokumentaci své stavby, potřebných dokladů, vyjádření a další potřebné informace. 

 • Základními právními předpisy, kterými se stavební úřad při své činnosti řídí jsou:
  • Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky
  • Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) – rozhodnutí vydaná stavebním úřadem jsou správními rozhodnutími, vztahují se na ně pravidla typická pro obecná správní rozhodnutí (účastníci řízení, možnost vznášet námitky a připomínky, možnost odvolání se proti rozhodnutí).
  • Autorizační zákon (zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění)
  • Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 Sb.)
  • Vyhláška o technických požadavcích na stavby (vyhl. č. 268/2009 Sb.)
  • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 244/1992 Sb.)
  • Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb. v platném znění)
  • Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška č. 369/2001 Sb.) a další
 

Sídlo stavebního úřadu

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
Náměstí Míru 272
407 21 Česká Kamenice

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí stavebního úřadu

Referent

referentka (stavební úřad)

Referent

referentka (stavební úřad)