Výstražná lišta

Plán prevence kriminality

Plán prevence kriminality a bezpečnosti města Česká Kamenice na léta 2022 – 2025

Strategie prevence kriminality města České Kamenice na léta 2022 – 2025 je koncepčním materiálem sestaveným na základě získaných dat z oblasti města, práce skupiny prevence kriminality s odkazem na:

  • strategii prevence kriminality v ČR na léta 2022 –2027,
  • strategii prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 –2021.

Strategie prevence kriminality je materiálem, který by měl být pravidelně ve čtyřletých intervalech aktualizován dle potřeb a východisek lokality.

Data, ze kterých je čerpáno:

  • analýza přestupků v městě Česká Kamenice za roky 2018 – 2020,
  • demografické údaje města Česká Kamenice 2016 – 2020,
  • analýza trestné činnosti PČR za rok 2018 – 2020.

 

Předkládaná strategie nejprve popisuje základní jevy v oblasti kriminality s ohledem na demografické údaje a v souladu s ostatními koncepčními údaji města.
Tyto údaje a analýza jsou východiskem pro ucelený plán prevence kriminality, rozčleněný do identifikace problémů a možných záměrů pro následující období, které mohou vést ke zlepšení bezpečnostní situace na území města.

Dokument byl schválen radou města České Kamenice usnesením č. 590/23/RM/2021 dne 6. 12. 2021.
Dokument byl vzat na vědomí zastupitelstvem města Česká Kamenice usnesením č. 578/21/ZM/2021 dne 22. 12. 2021.

Kontakty

Zaměstnanec

Velitel městské policie, člen povodňové komise a člen Pracovní skupiny pro dopravu

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí