Výstražná lišta

Podnikatelé a odpady

Nabídka o využití systému zavedeného městem Česká Kamenice pro nakládání s komunálním odpadem

Povinnosti podnikatelů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech: Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, je považována za původce odpadu. Původci odpadů jsou tedy i živnostníci (kadeřnice, malý obchod, účetní, provozovatel restaurace apod.). Každý by měl zajistit přednostní využití odpadů, odpad třídit, odkládat do sběrných nádob a předávat odpady pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci, mít uzavřenou smlouvu se svozovou oprávněnou společností a mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu.

Co má tedy podnikatel udělat?

V případě většího množství odpadů kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost (např. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Technické služby města Děčín a.s. – Marius Pedersen a.s.). S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a zajistíte přistavení odpovídajících sběrných nádob. Pokud produkujete malé množství odpadu, můžete využít systém zavedený městem.

Město Česká Kamenice má zavedený systém pro nakládání s komunálním odpadem v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města. Podnikatel, který při své činnosti produkuje odpad, se na základě uzavřené smlouvy může zapojit do systému zavedeného městem. Zapojené subjekty potom mohou odkládat směsný komunální odpad a tříděný odpad (papír, plast, nápojové kartony a drobné kovy) buď do kontejnerů rozmístěných na veřejných prostranstvích města nebo do přidělených nádob městem. Cena za využití systému se sjednává na základě platného schváleného ceníku, který je přílohou této nabídky. Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění mohou být až do 1 mil. Kč (§ 118, odst. 3, písm. a)). Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného Městem, a to pokutou až do výše 10 mil. Kč (§ 121, odst.5, písm. c)).

Kontejnery na směsný a tříděný komunální odpad, které jsou umístěny v ulicích města (viz. Místa určená k ukládání odpadů), jsou určeny pro občany města nebo pro podnikatele, kteří mají uzavřenou smlouvu s Městem Česká Kamenice o využití systému.
Zapojení do systému nakládání s odpady města Česká Kamenice lze sjednat na Městském úřadě v České Kamenici, Náměstí Míru 219, PSČ 407 21, Česká Kamenice s referentkou odboru RIŽP: Jaroslavou Myslivcovou, tel. +420 770 160 506, +420 412 151 554, e-mail: j.myslivcova@ceska-kamenice.

Město Česká Kamenice si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s každým žadatelem. Vždy bude posuzováno množství vyprodukovaného odpadu a kapacita sběrné sítě.

 

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Referent

referentka (odpadové hospodářství, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a pokuty městské policie)