Výstražná lišta

Místní poplatek ze psů

Základní informace

Předmětem místního poplatků ze psů (dále jen „poplatník“) je držení psa, který je starší 3 měsíců.

Kdo poplatek platí / kdo je ve věci oprávněn jednat

Poplatek platí každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa (dále jen „poplatník“). Ve věci je oprávněn jednat poplatník, popř. jeho zástupce na základě plné moci. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Ke změně došlo v souvislosti se zavedením nového pojmu „přihlášení fyzické osoby“ v ustanovení § 16 tohoto zákona. Poplatníkem je nejen osoba s trvalým pobytem na území obce, ale i osoba s ohlášeným místem pobytu podle zákona o pobytu cizinců s azylem nebo dočasnou ochranou cizinců.

Jakým způsobem zahájit řešení situace

Držitel psa splní svou  povinnost poplatníka přihlásit psa k evidenci u správce poplatku (elektronicky,  osobně) ve lhůtě do 15  dnů ode dne, ve kterém se stal držitelem psa ve věku tří měsíců nebo staršího. Povinnost přihlásit psa k evidenci má i držitel, jehož pes je od poplatku osvobozen. Důvod osvobození musí správci poplatku prokázat.

Při ohlášení poplatník uvede:

  • jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, rodné číslo nebo identifikační číslo, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
  • čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb
  • údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří, počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku (např. převzetí psa z útulku)
  • držitel psů ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také změnu a zánik své poplatkové povinnosti změnu (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej)

Od 1. 1. 2020 je v platnosti povinnost chovatelů psů v ČR mít psy označeny (očipovány). Dobrovolně lze zaznamenat číslo čipu do evidence psů na Městském úřadě.

Na které instituci situaci řešit

Městský úřad Česká Kamenice

Kde, s kým a kdy situaci řešit

V budově Městského úřad Česká Kamenice, Odbor finanční finanční – paní Iva Malypetrová

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka (zejména plná moc, pověření), případně další doklady prokazující údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, úlevu či osvobození od poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Pro podání lze použít formuláře zveřejněny na webových stránkách města Česká Kamenice.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku ze psů dle OZV č. 3/2019

Sazba poplatku činí za kalendářní rok
Za prvního psa
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
a) ze psa drženého v rodinném domě
200,- Kč
400,- Kč
b) ze psa drženého v rodinném domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let
60,- Kč
200,- Kč
c) ze psa drženého na jiném místě, než v rodinném domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let
200,- Kč
300 ,- Kč
d) z jiného psa než uvedeného v písm. a) až c)
800,- Kč
1500,- Kč

Držitel psa, který dosáhne věku 65 let, platí sníženou sazbu poplatku za psa od 1. 1. následujícího kalendářního roku.

Splatnost poplatku

Splatnost poplatku je nejpozději do 15.3 příslušného roku.

Úhradu poplatku je možno provést:

Bezhotovostně převodem na účet města Česká Kamenice č. 19-0921392379/0800

V hotovosti na pokladně Městského úřadu Česká Kamenice

Platební kartou na pokladně Městského úřadu Česká Kamenice

Přes platební portál města

Osvobození:

Osvobození podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019  města Česká Kamenice jsou osvobozeni poplatníci, kteří převzali od města Česká Kamenice nalezeného psa, a to pouze od poplatku za takového psa, a to pouze v roce převzetí a v roce bezprostředně následujícím po roce převzetí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rozvněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Elektronická služba, kterou lze využít

V případě ohlášení e-mailem na elektronickou adresu: posta@ceska-kamenice.cz, musí být tato datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
Nebo lze ohlášení odeslat prostřednictvím datové schránky ID: cu5bsdg

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Česká Kamenice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.)

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a zákona č. 280/2009 Sb.)

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, nebo tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu (§ 247 zákona č. 280/2009 Sb.).

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor finanční

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 8. 2022

Kontakty

Referent

Referentka Finančního odboru – fakturantka a účetní