Web je v testovacím režimu. Staré stránky najdete zde. Našli jste chybu? Napište nám

/
/
/
/
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Z poplatků jsou hrazeny náklady na obecní systém odpadového hospodářství ve městě.

Povinnost platit poplatek mají všichni, kdo mají na území města trvalý pobyt, či cizinci, kteří mají na území trvalý pobyt nebo pobývají na území přechodně delší než 3 měsíce. Dále vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Splatnost poplatku je do 30. 5. příslušného kalendářního roku, poplatek je též možné zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 5. a 31. 8. příslušného kalendářního roku

Částka: 700,- Kč / osoba / rok

Osvobození od poplatku

osvobozeny jsou osoby, které platí poplatek v jiné obci, nebo jsou umístěny v dětském domově pro děti do 3 let věku, do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo pro preventivně výchovnou péči nebo vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, dále děti od narození do konce kalendářního měsíce narození, osoby umístěné ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb pobývající déle než 6 po sobě následujících měsíců a osoby pobývající déle než 6 po sobě následujících měsíců mimo území ČR

Výpočet výše poplatku v případě osvobození, nebo vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku se snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období.

Způsob úhrady poplatku

  • přes Platební portál města
  • hotově nebo platební kartou u pokladny na podatelně městského úřadu
  • složenkou
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet města č. 19-0921392379/0800 vedeného u České spořitelny s uvedením variabilního symbolu, který poskytne na tel. čísle 412 151 554 nebo 770 160 506 paní Jaroslava Myslivcová

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Referent

referentka (odpadové hospodářství, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a pokuty městské policie)