Výstražná lišta

Místní poplatek z pobytu

Základní informace

Předmětem místního poplatku z pobytu (dále jen „poplatek“) je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou města Česká Kamenice o místním poplatku z pobytu č. 6/2019, která je k dispozici v elektronické podobě na stránkách města Česká Kamenice.

Kdo poplatek platí/kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci místního poplatku z pobytu jedná osobně plátce poplatku, kterým je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka, který odvede obci – v našem případě Městský úřad Česká Kamenice. Poplatek platí osoba, která v obci není hlášena, a využije zde ubytování za úplatu. Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení situace

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ohlášení lze činit kvalifikovaným podáním písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
Plátce také je povinen do 15 dnů nahlásit všechny změny (Změnou se v tomto případě rozumí i změna údajů rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti).
Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku rovněž ve lhůtě 15 dnů.

Jakým způsobem zahájit řešení situace

Poskytovatel pobytu je povinen ohlásit správci poplatku datum zahájení poskytování ubytování včetně adresy a druhu jednotlivých ubytovacích zařízení do 15 dnů ode dne zahájení této činnosti.

V ohlášení plátce dále uvede:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, rodné číslo nebo identifikační číslo, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně období roku, v němž poskytuje pobyt.
d) plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě požadovaných údajů adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Při splnění ohlašovací povinnosti bude plátci přidělen variabilní symbol pro identifikaci a platby poplatku.

Další povinnosti plátce

Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Sazba a základ poplatku

Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Základ poplatku je tvořen počtem započatých dní pobytu, mimo dne příjezdu, tzn.,že odpovídá počtu noclehů, které jsou v rámci pobytu úplatně poskytnuty.
Sazba poplatku na základě OZV č. 6/2019 od 1.1.2020 činí 20,- Kč . Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

Splatnost poplatku

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a do 10 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí odvést vybrané poplatky na účet příslušného správce poplatku (Městký úřad Česká Kamenice číslo účtu: 19-0921392379/0800) pod přiděleným variabilním symbolem.

Osvobození

Zákon u poplatku z pobytu stanoví poměrně široký okruh osob, které jsou od poplatku osvobozeny.

Jedná se o

 • osoby mladší 18 let,
 • osoby nevidomé, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci,
 • osoby hospitalizované na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
 • osoby, které pobývají ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby či v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 • osoby pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Sezónní prací podle odstavce 1 písm. C) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.
 • příslušníci bezpečnostního sboru, vojáci v činné službě, státní zaměstnanci nebo zaměstnanci České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Na které instituci situaci řešit

Městský úřad Česká Kamenice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V budově Městského úřadu Česká Kamenice, náměstí Míru 219, odbor finanční paní Ivou Malypetrovou (číslo telefonu: 412 151 551, e-mail: i.malypetrova@ceska-kamenice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem plátce (plná moc nebo pověření).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou OZV stanoveny. Pro podání lze použít tiskopisy zveřejněné na stránkách města Česká Kamenice

Jak lze poplatek uhradit

1. V hotovosti na pokladně městského úřadu
2. Bezhotovostně převodem na účet č. 19 – 0921392379/0800
3. Platební kartou na pokladně městského úřadu

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení
činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

V případě ohlášení elektronicky na elektronickou adresu: posta@ceska-kamenice.cz, musí být tato datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
Nebo lze ohlášení odeslat prostřednictvím datové schránky ID: cu5bsdg

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška města Česká Kamenice o místním poplatku z pobytu č. 6 /2019.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 1. Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.
 2. Proti rozhodnutí označenému jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
 3. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
 4. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
 5. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak. (§ 109 zákon 280/2009 Sb.)
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebude-li poplatek z pobytu zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek.
Za nesplnění povinností nepeněžité povahy může správce daně uložit pokutu podle § 247a zákona č. 280/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor finanční

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2022

Popis byl naposledy aktualizován

23.8.2022

Kontakty

Referent

Referentka Finančního odboru – fakturantka a účetní