Výstražná lišta

Návratná finanční výpomoc

Žadatel o návratnou finanční výpomoc musí vyplnit předepsaný formulář včetně povinných příloh.

Přílohy jsou dány aktuální výzvou.

Žádosti jsou posuzovány z formálního hlediska a následně jsou postoupeny k posouzení příslušným komisím města. Na základě protokolů komisí jsou žádosti předány k definitivnímu rozhodnutí Radě města (žádosti do 50 tis. Kč) a Zastupitelstvu města (žádosti nad 50 tis. Kč).

Po rozhodnutí orgánů města Česká Kamenice je žadatel informován o poskytnutí/neposkytnutí návratné finanční výpomoci a v konečné fázi je s žadatelem uzavřena Veřejnoprávní smlouva.

Po uzavření Veřejnoprávní smlouvy je povinností příjemce čerpat poskytnuté finanční prostředky dle podmínek udaných touto smlouvou.

Jednou z posledních administrativních povinností příjemce vůči poskytovateli je vyúčtování, které se předkládám do konce daného roku, kdy byla návratná finanční výpomoc poskytnuta na předepsaném formuláři.

Formuláře

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

referentka odboru rozvoje, investic a životního prostředí