Výstražná lišta

Individuální dotace

Žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města se podávají volnou formou.

Vždy je zapotřebí uvést kontaktní údaje žadatele a popis akce/činnosti, na které je žádáno.

Následně po formálním posouzení, jsou žádosti postoupeny k posouzení příslušným komisím města. Na základě protokolů komisí jsou žádosti předány k definitivnímu rozhodnutí Radě města (žádosti do 50 tis. Kč) a Zastupitelstvu města (žádosti nad 50 tis. Kč).

Po rozhodnutí orgánů města Česká Kamenice je žadatel informován o poskytnutí/neposkytnutí dotace a v konečné fázi je s žadatelem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice.

Po uzavření Veřejnoprávní smlouvy je povinností příjemce dotace čerpat poskytnuté finanční prostředky dle podmínek udaných touto smlouvou.

Jednou z posledních administrativních povinností příjemce dotace vůči poskytovateli je vyúčtování dotace, které se předkládá do konce daného roku, kdy byla dotace poskytnuta na předepsaném formuláři.

Formuláře

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

referentka odboru rozvoje, investic a životního prostředí