Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku (V. S.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat pozemek p. č. 1551/1 travní porost o výměře 1 932 m2 a pozemek p. č. 1550 travní porost o výměře 152 m2 v katastrálním území Česká Kamenice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za konečnou kupní cenu ve výši 833.600 Kč.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření Stavebního úřadu:

K prodeji nemá námitek.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ opětovně žádá o odkoupení pozemku p.č. 1551/1 travní porost o výměře 1932 m2 a pozemku p.č. 1550 travní porost o výměře 152 m2 v katastrálním území Česká Kamenice, za účelem výstavby RD.

 

Dle ÚPN-SÚ: 
Návrhová plocha - bydlení individuální
Vyjádření Stavebního úřadu:
K prodeji pozemku p.č. 1550 a 1551/1 není námitek.

 

Dne 5.9.2022 proběhlo jednání, jehož se zúčastnili vlastníci bytových jednotek domu č.p. 662 ul. Sládkova a současně tak vlastníci pozemku p.č. 1556/6. Předmětem tohoto jednání byla komunikace o realizaci zasíťování stavebních pozemků včetně zajištění přístupu k pozemkům p.č. 1551/1 a 1556/1. Více viz příloha: "Prohlášení".


Záměr byl rozhodnut:
na 25. ZM dne 07.09.2022
č. usnesení: 737/25/ZM/2022

 

Oznámení na úřední desce:
od 12.09.2022 do 27.09.2022


Konečná kupní cena 400,-Kč/m2 za výše uvedené pozemky, byla schválena na 25. ZM dne 07.09.2022, pod č. usnesení: 737/25/ZM/2022/III.

 

Celkem se jedná 2084 m2 x 400,-Kč = 833.600,-Kč 
 

Materiál obsahuje:Příloha - vyjádření SÚ (Veřejná)
Příloha - žádost (Veřejná)
Příloha - snímek2 (Veřejná)
Příloha - snímek1 (Veřejná)
Příloha - KS (Veřejná)
Příloha - prohlášení (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: