Výstražná lišta

/
/
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici asistent(ka) prevence kriminality (APK)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici asistent(ka) prevence kriminality (APK)

Charakteristika pracovní pozice

plnění úkolů v rámci zvýšení pocitu bezpečí občanů města České Kamenice, spolupráce s městskou policií.

Místem výkonu práce

Česká Kamenice.

Platové podmínky

4. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu do práce

01. 06. 2023, příp. po dohodě.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu

určitou po dobu trvání projektu z OPZ+ (do 31.12. 2025) s tříměsíční zkušební dobou.

Náležitosti přihlášky

  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození,
  • státní příslušnost,
  • místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo,
  • číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),

Přílohy přihlášky

  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh)

  • pátek 12. 5. 2023 – do 11:00 hodin

Způsob podání přihlášky

  • obálku označenou „Výběrové řízení – APK“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Informace o zpracování osobních údajů

Město Česká Kamenice jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení předmětné pracovní pozice. Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f); zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti a pro účel oprávněného zájmu správce. Kategorii osobních údajů tvoří identifikační, kontaktní a popisné údaje uvedené v přihlášce a přílohách. Doba zpracování osobních údajů vychází ze spisového a skartačního plánu správce. Osobní údaje nejsou správcem poskytovány jiným osobám. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.ceska-kamenice.cz/gdpr

Česká Kamenice, dne 24. 4. 2023

Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
– Tajemník MěÚ Česká Kamenice

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp