Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města.

  • stanovuje rozdělení pravomocí v městském úřadu
  • zřizuje a ruší odbory a oddělení městského úřadu
  • jmenuje a odvolává vedoucí odborů na návrh tajemníka městského úřadu
  • jmenuje a odvolává vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek města a rozhoduje o jejich platech
  • stanovuje celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města
  • stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic
  • uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách
  • kontroluje plnění úkolů městským úřadem a komisemi

 

Starosta

Hospodaření města a příprava investic, dotace, životní prostředí, bezpečnost

Místostarosta

Školství, územní plánování, sociální věci a zdravotnictví

Radní

Historické a kulturní dědictví

Radní

Kultura a cestovní ruch

Radní

Sport a odpadové hospodářství

Nadcházející jednání

Nic tu není

Archiv jednání

Nic tu není