Výstražná lišta

/
/
Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Zajišťuje:

základní sociální poradenství dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále dle tohoto zákona zajišťuje služby sociální péče formou pečovatelské služby na území Města České Kamenice, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje výkon sociální práce. 

Sociální práce  je zajišťována dle: 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů: 

 • výkon činností sociální práce ve vztahu k osobám v hmotné nouzi a osobám společně posuzovaným
 • vyhledává aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí a nebo se ve stavu hmotné nouze nacházejí
 • nalezne a dohodne ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich nepříznivé situace a informuje každou osobu o možných postupech a zapojuje ji do řešení její situace a vede ji k vlastní zodpovědnosti
 • spolupracuje při řešení nepříznivé sociální situace s orgánem pomoci v hmotné nouzi, s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi
 • vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí


zákona č. 108/2006 Sb
., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 • pomáhá řešit prevenci a problematiku související se sociálním vyloučením osob z důvodu:
  • zdravotního postižení
  • věku
  • rizikového chování a trestné činnosti
  • národnostních menšin, etnik a multikulturismu
  • náročné životní  a dlouhodobé sociální situace  jednotlivců i rodin
  • vykonává terénní práci a jejím prostřednictvím osoby vyloučené nebo ohrožené vyloučením ze společnosti vyhledává,
 • na dožádání  provádí šetření různých aspektů životní situace osob
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi

Na úseku sociálně-právní ochrany dětí  dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je poskytováno základní sociální poradenství. Sociálně právní ochrana dětí je vykonávána na úrovni obce druhého typu, dle Standardů kvality sociálně právní ochrany dětí.

Do činnosti odboru sociálních věcí patří také dle zákona č. 582/1991 Sb., o provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zvláštního příjemce důchodu, a od 1.1.2014 dle Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., výkon veřejného opatrovníka osobám omezených ve svéprávnosti.

 
Telefon: +420 773 785 911 
 
Adresa:
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Náměstí Míru 73
407 21 Česká Kamenice

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí

Referent

referentka odboru sociálních věcí

Referent

Referentka (sociální pracovnice)

Zaměstnanec

Terénní pracovnice sociální služby Terénní programy

Zaměstnanec

Sociální pracovnice sociální služby Terénní programy

Zaměstnanec

Terénní pracovnice sociální služby Terénní programy

Zaměstnanec

Manažerka projektu: Terénní programy v České Kamenici