Výstražná lišta

Komunální volby

Volby do zastupitelstev obcí 23. – 24. 9. 2022

Pro voliče

Voličem je
  • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt
  • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyta požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
  • platným občanským průkazem
  • platným cestovním pasem ČR
  • jde-li o cizince – průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území, případně osvědčením o registraci

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volební okrsky
  • volební okrsek č. 1 – Dům kultury Česká Kamenice, Komenského 288 – velký sál část „A“
  • volební okrsek č. 2 – Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru 219, zasedací místnost (přízemí)
  • volební okrsek č. 3 – Sportovní hala Česká Kamenice, Dukelských hrdinů 183
  • volební okrsek č. 4 – Dům kultury Česká Kamenice, Komenského 288 – velký sál část „B“
  • volební okrsek č. 5 – ZŠ T. G. M. a gymnázium Česká Kamenice, Palackého 535

Pro kandidující volební strany

Pro členy okrskových volebních komisí (OVK)

Návod na úpravu hlasovacích lístků

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu