Výstražná lišta

Petice a stížnosti

Stížnosti

Stížnosti se vyřizují dle zákona č. 500/2004 Sb. § 175. Pro stížnosti není určený žádný předepsaný formulář, stížnost však musí obsahovat identifikaci stěžovatele – u fyzické osoby: jméno, příjmení, kontakt (bydliště, telefon, e-mail), u právnické osoby: název, jméno jednatele, kontakt (sídlo, telefon, e-mail) a specifikaci stížnosti.

  • Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úřední osoby nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.
  • Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení.
  • Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

 

Petice

Petice se vyřizují dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Na podání petice nejsou předepsány žádné formuláře. Podpisové archy však musí obsahovat text petice, a pokud tomu tak není, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

  • Petice je písemně podaná žádost občanů, tzv. petentů, orgánům státní a veřejné moci. Každý má právo obracet se na veřejnou správu se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti veřejné správy.
  • K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení orgánům veřejné správy a jednání s nimi je oprávněn jednotlivec i skupina obyvatel, která sestaví petiční výbor.
  • Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
  • Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu