Výstražná lišta

Parkování ve městě

Informace o parkovacím systému

Městský parkovací systém (dále jen MPS) v historickém centru města je postaven na principech placeného stání osobních motorových vozidel. Využívá tarifních regulačních nástrojů s cílem zajistit volná parkovací místa v nejvíce exponovaných lokalitách. MPS Česká Kamenice používá 2 druhy parkování:

  1. Návštěvnické parkování
  2. Rezidentní a abonentní parkování
 

1. Návštěvnické parkování

yto parkovací lokality jsou cenově rozdělenyny třemi tarifními pásmy podle doby parkování občanů a návštěvníků města Česká Kamenice. Jsou označeny dopravními značkami IP13c.(krátkodobé,střednědobé a dlouhodobé parkování). Vrámci provozní doby placeného stání motorových vozidel je řidič povinen zaplatit cenu za stání vozidla. Parkovné řidič hradí do parkovacího automatu, a to nacelou dobu stání vozidla. Mimo provozní dobu parkovacích automatů je parkování v těchto lokalitách BEZPLATNÉ! ! !

Tarify návštěvnického parkování

  • Krátkodobé parkování: Sazba: 10,- Kč / 30 min.; 20,- Kč / 1 hod.; Max. 200,- Kč / Den.  Provozní doba: Pondělí až Pátek od 8:00 do 18:00 hod., Sobota a Neděle od 8:00 do 14:00 hod.
  • Střednědobé parkování: Sazba: 5,- Kč / 30 min.; 10,- Kč / 1 hod.; Max. 100,- Kč / Den.   Provozní doba: Pondělí až Pátek od 8:00 do 18:00 hod., Sobota a Neděle od 8:00 do 14:00 hod.
  • Dlouhodobé parkování: Sazba: 5,- Kč / 1 hod.; Max. 50,- Kč / Den.  Provozní doba: Pondělí až Pátek od 8:00 do 18:00 hod., Sobota a Neděle od 8:00 do 14:00 hod.

Parkovací lístek

Parkovací automat Vám vytiskne parkovací lístek. Tento lístek je v určeném čase platný na všech placených stáních v celém MPS se stejným tarifem (stejným barevným rozlišením). Obsahuje potřebné údaje o místě a době parkování a současně slouží jako zjednodušený daňový doklad. Parkovací lístek jste povinni umístit viditelně za přední sklo automobilu. V případě jeho archivace doporučujeme zamezit styku s obaly z PVC. Osoby, které jsou oprávněny užívat silniční motorová vozidla označená O1 (vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou), mají v MPS vyhrazená parkovací místa označená dopravní značkou IP12 se symbolem O1.

2. Rezidentní a abonentní parkování

Občané s trvalým pobytem v MPS Česká Kamenice si mohou zakoupit nepřenosnou rezidentní parkovací kartu, která bude vystavena na konkrétní RZ (registrační značku – dříve SPZ) vozidla. Podnikatelé se sídlem nebo provozovnou v MPS Česká Kamenice si mohou zakoupit abonentní parkovacíkartu. Abonentní parkovací karty jsou vystaveny na obchodní jméno firmy. Držitelé karty mohou parkovat v lokalitách označených IP12, případně IP13c.

Ceny parkovacích karet

500,- Kč / rok za rezidentní kartu na konkrétní RZ vozidla 2000,- Kč / rok za 1. a každou další abonentní kartu.

Podmínky pro získání rezidentní parkovací karty

Pro výdej návštěvnické parkovací karty musí žadatel předložit: Občanský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. RZ vozidla bude uvedena na parkovací kartě.

Podmínky pro získání abonentní parkovací karty

Pro výdej abonentní parkovací karty musí žadatel předložit: Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku s uvedením sídla nebo provozovny v dané lokalitě MPS Česká Kamenice či list vlastnictví nemovitosti.

Návštěvnická karta

Návštěvníci města Česká Kamenice si mohou zakoupit návstěvnickou kartu, která bude vystavena na konkrétní RZ vozidla.

Cena parkovací karty

400,- Kč / rok za návštěvnickou  kartu na konkrétní RZ vozidla

Parkovací karta

Parkovací karta Parkovací karta je dokladem, který prokazuje Vaše oprávnění ke stání s osobním vozidlem na určených komunikacích. Pokud vozidlo není zřetelně označeno platnou parkovací kartou, umístěnou podle pokynů na její zadní straně, nesplňuje podmínky pro stání v MPS Česká Kamenici a může být zablokováno „botičkou“. Ve vlastním zájmu dbejte o Vaši parkovací kartu, neboť její ztráta pro Vás znamená pozbytí oprávnění ke stání v MPS Česká Kamenice.

Prodej parkovacích karet

Prodej parkovacích karet zajišťuje Turistické informační centrum na Náměstí Míru čp. 122. Pro prokázání splnění podmínek nutných pro vydání parkovací karty je nutno předložit originály nebo ověřené kopie potřebných dokladů.

Platby parkovného pomocí SMS

Od 15. 9. 2009 rozšířil českokamenický městský parkovací systém možnosti provádění plateb parkovného – pomocí odeslání SMS zprávy z mobilního telefonu. Tento způsob bezhotovostní platby za parkovací služby uvítají především řidiči, kteří potřebují v rámci městského parkovacího systému zaparkovat a nemají drobné mince na úhradu parkovného v parkovacím automatu, nebo řidiči, kteří se zdrží na jednání či u lékaře a nemají možnost se vrátit k parkovacímu automatu a parkovné si doplatit.
Postačí odeslat SMS s registrační značkou svého vozidla na telefonní číslo, které je uvedeno na samolepce umístěné na každém parkovacím automatu. Do 2 minut řidič obdrží SMS zprávu s potvrzením, které obsahuje informaci o provedení úhrady formou elektronického parkovacího lístku, platnou pro dané vozidlo a tarifní pásmo od doby odeslání SMS do doby uvedené na SMS parkovacím lístku.
Cena SMS zprávy je 20 Kč, platnost elektronického parkovacího lístku bude rozpočítána podle tarifu parkovacího automatu v dané lokalitě. Prodloužit dobu parkování může řidič pomoci další SMS zprávy, aniž by se musel k vozidlu vracet. Kontrola SMS parkovného: Kontrolu platnosti elektronických parkovacích lístků provádí Městská policie Česká Kamenice pomocí zařízení k online kontrole. 

Není možné uhradit nižší částku než 20,-Kč.
Dotazy k systému SMS parkovného na infolince +420 233 378 441. 

Prodej parkovacích karet: Turistické informační centrum

 

Přílohy a odkazy

Provozovatel MPS

ClickPark s.r.o.
Business centrum – Malešická 49
130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 266 800
Email: info@clickpark.cz
IČ: 28968506, DIČ: CZ28968506

Kontakty

Zaměstnanec

Pracovnice turistického informačního centra

Zaměstnanec

Pracovnice turistického informačního centra

Zaměstnanec

Pracovnice turistického informačního centra