Výstražná lišta

Poskytnutí údajů z informačního systému

Základní informace

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen „partner“) nebo dítětem občana.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat obyvatel starší 15 let. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z informačního systému, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává osobně. Žádost lze podat i v listinné podobě, v tomto případě ji obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Osobně nebo v listinné podobě.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správních činností a matriční úřad, Náměstí Míru č. p. 219, Česká Kamenice, referentky: Soňa Máchová, Mgr. Jitka Vlčková, tel.: 412 151 557 a 412 151 544.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ nebo písemná žádost opatřená úředně ověřeným podpisem adresovaná: Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správních činností a matriční úřad, Náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou započatou stránku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)