Výstražná lišta

Ověřování podpisů a listin

Dne 21.11.2019 nabývá účinnost zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Níže jsou uvedeny některé změny.

Tzv. legalizací neboli ověřením pravosti podpisu se ověřuje, že žadatel listinu před ověřujícím orgánem vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Tzv. vidimací se ověřuje, že kopie nebo opis (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou originální listinou.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině, ani jejich soulad s právními předpisy.§ 9 Vidimace se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f)
 • je-li předložená listina výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný zajišťovací prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 • jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena
 • není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o:
  • prvopis,
  • již ověřenou vidimovanou listinu,
  • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpis


§ 13 Legalizace se neprovede:

 • Nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis
 • Jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského
 • Jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu
 • Jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři
 • Jde-li o legalizaci elektronického podpisu podle zvláštního právního předpisu
 • Jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text


Jak?

Co je potřeba předložit

 • Platný občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
 • Cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince.
 • Identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.
 • Klient může být osvobozen od správního poplatku dle zákon 364/2004 Sb. o správních poplatcích, pokud řádně doloží na základě čeho žádá o osvobození (např. průkaz ZTP, stanovy zapsaného spolku, …).

Správní poplatky

Legalizace: 30 Kč za jeden podpis.

Vidimace:

 • formát A5 nebo A4 – 30 Kč za každou započatou stránku
 • formát A3 – 60 Kč za každou započatou stránku (formát musí zůstat zachován, zmenšené kopie se neověřují)


Ověřování v domácnostech na území města Česká Kamenice pro imobilní občany provádíme po předchozí domluvě osobně nebo na telefonních číslech +420 412 151 544.

Klient může být osvobozen od správního poplatku, pokud řádně doloží na základě čeho žádá o osvobození (např. průkaz ZTP, stanovy zapsaného spolku, …).

Právní předpisy

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověření shody opisu kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)