Výstražná lišta

Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství.

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Radou obce je stanoveno místo konání svatebních obřadů: 

Obřadní síň v budově Komunitního centra Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 272, Česká Kamenice.

Radou obce je stanovena doba konání svatebních obřadů:

Sobota od 10,00 – 14,00 hodin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 • zletilost (soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody),
 • svéprávnost (manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena),
 • osobní stav: svobodný/á, rozvedený/rozvedená, ovdovělý/ovdovělá.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Nejprve je nutné si domluvit na matrice termín a místo konání obřadu buď telefonicky nebo osobně.

Následně podat vyplněný dotazník k uzavření manželství spolu s matričními doklady a platným dokladem totožnosti (je-li 1 ze snoubenců rozvedený/á nebo vdovec/vdova podá k žádosti pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Na matričním úřadě, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá (Česká Kamenice, Janská, Jetřichovice, Kunratice, Kytlice, Markvartice, Srbská Kamenice, Veselé), jde-li o občanský i církevní sňatek.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správních činností a matriční úřad, Náměstí Míru č. p. 219, Česká Kamenice, Mgr. Jitka Vlčková, Soňa Máchová. Tel: 412 151 544 a 412 151 557.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen prokázat svou totožnost a k dotazníku k uzavření manželství předloží matričnímu úřadu:

 • rodný list
 • doklad totožnosti (OP, CP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci
 • případně rodný list společného nezletilého dítěte

Snoubenec, který je cizincem k dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost

Cizinec, který není občanem EU či jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru předloží před uzavřením manželství potvrzení vydané Policí ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR. Toto potvrzení nesmí býti ke dni uzavření manželství starší 7 dnů.

Cizozemské doklady musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na jakémkoliv matričním úřadu.

V případě konání sňatku mimo obřadní místnost schválenou radou města je potřeba doložit souhlas vlastníka nemovitosti, na které se bude sňatek konat. Předepsané formuláře nejsou stanoveny, náš formulář je zde ke stažení.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

 • povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 3.000,- Kč,
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, 3.000,- Kč,
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR, 5.000,-Kč,

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo bankovním převodem na účet Městského úřadu Česká Kamenice, Odbor správních činností a matriční úřad, Náměstí Míru č.p. 219, Česká Kamenice.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o matrikách, jménu a příjmení, se občan dopouští přestupku.
Přestupky jsou upraveny v ustanovení § 79a zákona o matrikách, jménu a příjmení.

Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

 • a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
 • b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
 • c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
 • d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)