Výstražná lišta

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Základní informace

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek:

 • zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana
 • neužívání objektu nebo jeho vymezené části
 • navrhovatel je povinen existenci výše uvedených důvodů ohlašovně prokázat


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?

Změnu místa pobytu hlásí:

 • vlastník objektu nebo jeho vymezené části
 • oprávněná osoba (nájemce) k užívání objektu nebo jeho vymezené části (dům, byt, obytná místnost)

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Vhodná je konzultace s pracovnicí ohlašovny.

Kde, s kým  a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správních činností a matriční úřad, se sídlem Náměstí Míru č. p. 219, referentka: Soňa Máchová, tel.: 412 151 557.


Jaké doklady je nutné mít s sebou?

 • občan předloží vyplněný a podepsaný „Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu“,
 • prokáže totožnost občanským průkazem
 • doklad  o vlastnictví objektu nebo jeho vymezené části, příp. vlastnictví domu nebo bytu ohlašovna ověří bezúplatným veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
 • případně nájemní smlouvu


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Předepsané formuláře nejsou stanoveny, náš formulář je zde ke stažení.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu v návrhu uvedenou.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace?

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, tj. Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů  ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)