Výstražná lišta

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Základní informace

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo na zastupitelském úřadu. Má-li sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím své datové schránky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?

  • Občan, který se rozhodne ukončit pobyt na území České republiky.
  • Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Písemným sdělením ohlašovně podle místa trvalého pobytu

Kde, s kým  a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správních činností a matriční úřad, se sídlem Náměstí Míru č. p. 219, referentka: Soňa Máchová, tel.: 412 151 557.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

  • občan předloží vyplněné a podepsané „Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky“
  • prokáže totožnost občanským průkazem

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Předepsané formuláře nejsou stanoveny, náš formulář je zde ke stažení.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace?

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů  ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)