Výstražná lišta

Trvalý pobyt

Základní informace

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným, nebo evidenčním, popřípadě orientačním (č. p., ev., č. or.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?

Změnu místa pobytu hlásí:

 • občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • za občana, jehož  svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, rozhodnutí soudu
 • člen domácnosti,  jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci


Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Předložením vyplněného a podepsaného „Přihlašovacího  lístku  k trvalému pobytu“ a příslušných dokladů (občanský průkaz, cestovní průkaz, řidičský průkaz, rodný list u dítěte).

Kde, s kým  a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správních činností a matriční úřad, se sídlem Náměstí Míru č. p. 219, referentka: Soňa Máchová, tel.: 412 151 557.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

 • občan předloží vyplněný a podepsaný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“,
 • prokáže totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas;
 • občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • doklad  o oprávněnosti užívat byt (např. nájemní smlouva), anebo úředně ověřené písemné  potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím  tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny; za  oprávněnou osobu se  považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat  objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastnictví domu nebo bytu ohlašovna ověří bezúplatným veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na ohlašovně.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace?

Při změně místa trvalého pobytu oddělí Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správních činností a matriční úřad, se sídlem Náměstí Míru č. p. 219, vyznačenou část občanského průkazu. Současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu (tzv. žluté potvrzení).

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů  ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)