Výstražná lišta

Zprostředkovaná identifikace

Pokud jste účastníkem obchodního vztahu, kde je nutné prokázat svoji totožnost a přitom se k jednáním nemůžete dostavit osobně, lze využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem je za podmínek stanovených zákonem jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob (§ 2 odst. 1, 2, 3), které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit; jsou to zejména banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoli podnikatelský subjekt před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah, pokud dosáhne hodnoty 15 000 EUR.

Výstupní dokument Zprostředkované identifikace získává status veřejné listiny, která může být přímo použita k prokázání identifikace jak u povinných osob v ČR, tak i v některých cizích státech, které mají s Českou republikou uzavřenu úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin.

Jak?

Zprostředkovaná identifikace vždy vyžaduje osobní účast identifikované osoby, popřípadě zmocněnce, u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

Identifikovaná osoba může být: fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, podnikající fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, právnická osoba, právnická osoba zastoupená na základě plné moci.

Při návštěvě kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) se nevyžadují formuláře. Potřebné údaje vyplní úředník přímo do systému.

Jaké doklady musíte předložit

A) identifikace fyzické osoby

 • Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu), podle kterého je možné provést ztotožnění.
 • K prokázání některých zjištěných údajů je možno předložit další podpůrné doklady (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, potvrzení pobytu, atd.).
 • Fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost, která má být účastníkem obchodu jako podnikatel, předkládá také doklad, ze kterého je možné zjistit její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení a IČ.

B) identifikace FO zastoupené na základě plné moci

 • Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).
 • Jestliže za fyzickou osobu jako účastníka obchodu (zmocnitele) vystupuje jako zmocněnec:
  • a) jiná fyzická osoba: Provede se identifikace zmocněnce podle ustanovení o identifikaci fyzické osoby dle bodu A. K veřejné listině o identifikaci se připojí originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
  • b) právnická osoba: Provede se identifikace zmocněnce podle ustanovení o identifikaci právnické osoby dle bodu C.
   K veřejné listině o identifikaci se připojí originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat zmocněnou právnickou osobu, kterou pověřuje konkrétní fyzické osoby, aby místo ní jednaly za zmocnitele.
   Identifikace všech fyzických osob, které mohou místo zmocněnce jednat v konkrétním obchodu za zmocnitele, se provede podle ustanovení o identifikaci fyzické osoby dle bodu A.

C) identifikace právnické osoby

 • Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).
 • Identifikační údaje právnické osoby se zjišťují z platného rejstříku, v němž je právnická osoba povinně evidována (např. Obchodní rejstřík, Rejstřík živnostenského podnikání, eventuálně jejich cizozemské podoby u právnických osob registrovaných v zahraničí) nebo jiného platného dokladu prokazujícího její existenci. Takový doklad musí být důvěryhodný, v originále nebo úředně ověřené kopii. Je-li doklad starší než 6 měsíců, je jeho věrohodnost podstatně snížena.
 • Předkladatel bude vždy dotázán, zda jsou všechny údaje uváděné v dokladu platné v době jeho předložení. Pokud došlo ke změně, která není z dokladu patrna, je nutné ji doložit dalšími doklady (např. potvrzením vystaveným právnickou osobou).
 • Pokud není z předložených dokladů zřejmé, kdo je většinovým společníkem nebo ovládající osobou, je nutno tuto skutečnost doložit jiným dokumentem (např. zápisem z jednání orgánů právnické osoby, potvrzením vystaveným touto právnickou osobou).
 • Fyzická osoba, která bude jménem právnické osoby jednat v konkrétním obchodu, jenž je důvodem k identifikaci, se identifikuje dle výše uvedeného bodu A. Pokud oprávnění této fyzické osoby jednat za právnickou osobu nevyplývá ze zákona a z dokladů o identifikaci právnické osoby (např. statutární orgán nebo jeho člen, prokurista zapsaný v obchodním rejstříku, likvidátor atd.), je nutno toto oprávnění doložit potvrzením právnické osoby, podepsaným statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo jiným dokladem (např. rozhodnutím soudu o jmenování likvidátora).
 • Pokud zástupce právnické osoby jedná na základě plné moci, je povinen předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (v originále nebo úředně ověřené kopii). Plná moc bude připojena k veřejné listině o identifikaci.

D) identifikace právnické osoby zastoupené na základě plné moci

 • Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).
 • V tomto případě se provede identifikace:
  • a) právnické osoby, která je účastníkem obchodu (zmocnitele) v plném rozsahu dle výše uvedeného bodu B
  • b) zmocněné právnické osoby dle výše uvedeného bodu B
  • c) všech fyzických osob, které místo zmocněnce mohou jednat v konkrétním obchodu za zmocnitele dle výše uvedeného bodu A.
 • K veřejné listině o identifikaci se kromě kopií dokladů, z nichž se zjišťují identifikační údaje zmocněnce a osob, které místo něho mohou jednat v konkrétním obchodu za zmocnitele, připojí originály nebo úředně ověřené kopie plných mocí s úředně ověřenými podpisy:
  a) zmocnitele
  b) osoby oprávněné zastupovat zmocněnou právnickou osobu, kterou pověřuje konkrétní fyzické osoby, aby místo ní jednaly za zmocnitele.

Pokud o zprostředkovanou identifikaci účastníků transakce žádá povinný subjekt prostřednictvím úřadu, účastníci musí být povinným subjektem na žádosti jmenovitě uvedeni a žádost musí vždy obsahovat jednoznačně sdělený účel identifikace.

Odmítnutí sepsání veřejné listiny o identifikaci

Sepsání veřejné listiny o identifikaci může osoba oprávněná k jejímu sepsání odmítnout, jestliže:

 • Doklady předložené k identifikaci nejsou důvěryhodné, například:
  • doklad není celistvý
  • doklad je poškozený nad obvyklou míru běžného používání
  • doklad je neplatný např. z důvodu omezení lhůty platnosti
  • údaje v dokladu nesou známky neoprávněného zásahu (přepisování nebo opravy)
  • fotografie nebo vyobrazení držitele nesou známky úpravy, výměny nebo obdobného zásahu
  • fotografie nebo vyobrazení držitele neodpovídá jeho skutečnému vzhledu v době identifikace
  • doklad z jiných důvodů vzbuzuje podezření z padělání
 • Z jednání identifikovaného vyplývá (mimo zastoupení na základě plné moci), že nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za jinou osobu.
 • Z žádosti nevyplývá jednoznačně konkrétní účel identifikace.
 • Z informací, které má pracovník orgánu oprávněného k sepsání veřejné listiny o identifikaci, vyplývá, že:
  • jednající osoba uvádí nepravdivé údaje
  • tato veřejná listina má být jakýmkoli způsobem zneužita k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu.

Správní poplatky

Za provedení identifikace se hradí správní poplatek 200 Kč.

Lhůty pro vyřízení

Pokud jsou splněny zákonem stanovené požadavky, vyhotoví se veřejná listina o identifikaci osoby bezprostředně po podání žádosti.

Opravné prostředky a jak se uplatňují

Vzhledem k postupu podle části IV. správního řádu opravné prostředky nejsou stanoveny. Lze využít institut stížnosti proti postupu správního orgánu dle § 175.

Právní předpisy

 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
 • Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Související právní předpisy:

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)