Výstražná lišta

Czech POINT

Czech POINT (oficiálně Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) slouží jako kontaktní místo výkonu veřejné správy. Jedná se o službu, která zjednodušuje komunikaci občanů s veřejnými institucemi tak, aby pokud možno „obíhala data, ne občan“.


Služba

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z Veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • výpis z Živnostenského rejstříku
 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • výpisy ze základních registrů
 • výpis z Insolvenčního rejstříku
 • výpis snímku katastrální mapy
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • zprostředkovaná identifikace
 • registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • autorizované konverze dokumentů (převedení elektronického originálu do listinné podoby a naopak)
 • zřízení datové schránky 

 

 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
 • Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.
 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 
 • Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
 • Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Datové schránky

Od roku 2009 funguje Informační systém datových schránek (ISDS) jakožto informační systém veřejné správy.

Poskytované agendy

 • žádost o zřízení datové schránky
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do datové schránky od PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do datové schránky od PO/PFO/FO
 • zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky
 • přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 

Zkratky:

 • PO – právnická osoba
 • PFO – podnikající fyzická osoba
 • FO – fyzická osoba
 • OVM – orgán veřejné moci
 • OP – občanský průkaz
 

Bližší informace k datovým schránkám získáte na www.datoveschranky.info

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
 • Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
 • Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
 • Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Základní registry

Od 1. 7. 2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Systém obsahuje tyto čtyři registry:

 1. Registr osob – ROS
 2. Registr obyvatel – ROB
 3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN
 4. Registr práv a povinností – RPP
 

Základní registry:

 • výpis údajů z registru obyvatel
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • záznam o využívání údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 

Bližší informace k základním registrům naleznete na www.szrcr.cz

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)