Web je v testovacím režimu. Staré stránky najdete zde. Našli jste chybu? Napište nám

Czech POINT

Czech POINT (oficiálně Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) slouží jako kontaktní místo výkonu veřejné správy. Jedná se o službu, která zjednodušuje komunikaci občanů s veřejnými institucemi tak, aby pokud možno „obíhala data, ne občan“.


Služba

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z Veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • výpis z Živnostenského rejstříku
 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • výpisy ze základních registrů
 • výpis z Insolvenčního rejstříku
 • výpis snímku katastrální mapy
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • zprostředkovaná identifikace
 • registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • autorizované konverze dokumentů (převedení elektronického originálu do listinné podoby a naopak)
 • zřízení datové schránky 

 

 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
 • Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.
 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 
 • Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
 • Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Datové schránky

Od roku 2009 funguje Informační systém datových schránek (ISDS) jakožto informační systém veřejné správy.

Poskytované agendy

 • žádost o zřízení datové schránky
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do datové schránky od PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do datové schránky od PO/PFO/FO
 • zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky
 • přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 

Zkratky:

 • PO – právnická osoba
 • PFO – podnikající fyzická osoba
 • FO – fyzická osoba
 • OVM – orgán veřejné moci
 • OP – občanský průkaz
 

Bližší informace k datovým schránkám získáte na www.datoveschranky.info

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
 • Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
 • Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
 • Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Základní registry

Od 1. 7. 2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Systém obsahuje tyto čtyři registry:

 1. Registr osob – ROS
 2. Registr obyvatel – ROB
 3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN
 4. Registr práv a povinností – RPP
 

Základní registry:

 • výpis údajů z registru obyvatel
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • záznam o využívání údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 

Bližší informace k základním registrům naleznete na www.szrcr.cz

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)