Výstražná lišta

Autorizovaná konverze

Dne 21.11.2019 nabývá účinnost zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Níže jsou uvedeny některé změny.

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Jak?

Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

Občan přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je převeden do elektronické podoby a může být předán na CD (cena CD je zahrnuta v poplatku), zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník do 7 dnů nejpozději vyzvedne nebo odeslán do datové schránky (datová schránka nesmí plnit funkci OMV).

Technické parametry

 • Formát max. A4
 • Pouze na technický nosič s laserovým záznamem CD

Konverze dokumentu z elektronické do listinné podoby

Elektronický dokument je možné přinést buď na CD/DVD (musí však obsahovat pouze příslušný dokument určený ke konverzi) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště), případně si elektronicky podepsaný dokument můžete sami vložit do Úschovny na www.czechpoint.cz/uschovna. V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Technické parametry

 • formát max. A4
 • technický nosič s laserovým záznamem CD/DVD, obsahující pouze a výhradně příslušný dokument určený k autorizované konverzi
 • formáty datové zprávy PDF (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable Document Format/Archive)

§ 24 odst. 4 konverze se neprovádí

 • je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy
 • jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rys a technickou kresbu
 • jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost
 • není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o:
  • prvopis
  • vidimovaný dokument
  • opis nebo kopii pořízenou ze spisu
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu
 • jde-li o dokument, který je výstupem, v jehož ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup
 • v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu, zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdy dokument vydal nebo vytvořil
 • jde-li o vidimovaný dokument, v jehož ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že dokument, ze kterého byl vidimovaný dokument pořízen, obsahoval viditelný zajišťovací prvek

Správní poplatky

30 Kč za každou i započatou stránku.

Klient může být osvobozen od správního poplatku, pokud řádně doloží na základě čeho žádá o osvobození (např. stanovy zapsaného spolku, …).

Rozsáhlé konverze dokumentů

Rozsáhlá konverze dokumentů je pojem pro autorizovanou konverzi dokumentu, který má 150 stran a více. Provádí se pouze na specializovaných pracovištích, která jsou pro tyto potřeby vybavena. Rozsáhlou konverzi dokumentů provádí vybraná eGoncentra rozmístěná po celé České republice a specializované pracoviště České pošty.

Seznam eGoncenter, kde můžete požádat o rozsáhlou konverzi dokumentů, najdete na internetových stránkách www.czechpoint.cz/public/rozsahla-konverze/.

Česká pošta

Česká pošta umožňuje provést konverzi na centrálním sběrném pracovišti, kterému lze zasílat zakázky ke konverzi pomocí poštovních zásilek, a to na adrese: Česká pošta, s. p., Oddělení elektronické služby, 749 20 Vítkov.

Pro rozsáhlou konverzi dokumentů je nutno vyplnit objednávku (ke stažení na www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu). Pracoviště České pošty vyhotoví konverzi dokumentu a zkonvertované dokumenty společně s obdrženými dokumenty zašle zákazníkovi na dobírku do 10 pracovních dnů.

Cena konverze z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny je 30 Kč, cena za balné a expedici 70 Kč, a to včetně DPH.

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)