Výstražná lišta

Doprava

Činnost správního silničního úřadu

Silniční správní úřad příslušný dle § 40 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na úseku silničního hospodářství v rozsahu správního územního obvodu města Česká kamenice pro místní komunikace rozhoduje v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností:

  • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie;
  • rozhoduje o připojování pozemních komunikací a nemovitostí na místní komunikace (vydané rozhodnutí je dokladem k žádosti na rozhodnutí o umístění stavby podávané u obecného stavebního úřadu) 
  • rozhoduje o zrušení místní komunikace (změna užívání stavby nebo její odstranění) 
  • rozhoduje o dočasném zákazu stání v případě veřejného zájmu (následná možnost odstranění vozidla vlastníkem komunikace, např. při strojním čištění) 
  • rozhoduje o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (podmínkou souhlas vlastníka komunikace a dopravně inženýrské opatření (dočasné dopravní značení) odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR 
  • rozhoduje o zvláštním užívání komunikace 
  • v rámci výkonu státního dozoru sleduje zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikace
  • zajišťuje úpravu místního značení a řeší problematická místa v dopravě

 

Kontakty

Referent

referentka (doprava, zvl. užívání komunikací, užívání veřej. prostranství)