Výstražná lišta

Cena města

Zastupitelstvo města Česká Kamenice dne 27. 2. 2019 usnesením č. 116/4/ZM/2019 schválilo v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento Statut Ceny města Česká Kamenice:

Článek I.

  1. Cena města Česká Kamenice (dále jen „Cena“) je především morálním oceněním udělovaným za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj města Česká Kamenice nebo jeho propagaci v České republice nebo v zahraničí, nebo za významnou činnost nebo dílo v různých oblastech veřejného života, přinášející prospěch zejména občanům města Česká Kamenice nebo samotnému městu, nebo mající i celospolečenský význam.
  2. Cenu lze udělit fyzickým nebo právnickým osobám, institucím, kolektivům či jiným subjektům. Cena nemůže být udělena in memoriam.
  3. Cenu uděluje zastupitelstvo města Česká Kamenice zpravidla jedenkrát ročně, přičemž v jednom kalendářním roce může být udělena i více oceněným.
  4. Cenu tvoří diplom o udělení ceny a peněžní odměna ve výši 10.000 Kč.
  5. V případě, že je předmětem ocenění výsledek činnosti více osob, uděluje se těmto osobám společně jedno ocenění.
  6. Cenu předává oceněným jménem Zastupitelstva města Česká Kamenice starosta nebo místostarosta veřejně a slavnostním způsobem.
  7. O udělení Ceny Zastupitelstvem města Česká Kamenice bude proveden zápis do kroniky města Česká Kamenice.
  8. Podrobnosti o způsobu a podmínkách podávání návrhů na udělení Ceny a o projednání a vyhodnocení podaných návrhů, stanoví pravidla, která tvoří přílohu tohoto Statutu.

Článek II.

Tento Statut nabývá účinnosti dnem 27. 2. 2019.

 

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu